จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
I.C.U 2 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 19
N.I.C.U. 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
N.I.C.U.2 0 0 0 25 0 1 0 0 0 0 26
NURSERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.I.C.U 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
เด็ก 1 0 3 0 81 0 0 0 0 0 0 84
เด็ก 2 0 3 0 99 0 0 0 0 0 0 102
ตา 0 1 0 0 0 185 0 0 0 0 186
นรีเวช 25 0 126 0 0 0 0 0 0 0 151
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 59 9 5 13 25 2 0 0 0 113
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 69 20 0 0 0 0 1 0 0 0 90
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 15 40 17 0 20 58 4 0 0 0 154
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 18 17 0 0 1 3 2 0 0 0 41
พิเศษเด็ก 0 13 3 90 0 0 0 0 0 0 106
พิเศษทั่วไป 2 30 63 18 3 2 0 0 0 0 118
พิเศษนรีเวช 0 0 120 57 0 0 0 0 0 0 177
พิเศษสูติกรรม 0 0 112 77 0 0 0 0 0 0 189
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 1 91 0 0 1 0 0 0 0 0 93
ศัลยกรรมชาย 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102
ศัลยกรรมเด็ก 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ศัลยกรรมประสาท 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ศัลยกรรมหญิง 3 115 0 0 0 0 0 0 0 0 118
สูติกรรม 1 6 89 42 0 0 0 0 0 0 138
ห้องคลอด 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
หู คอ จมูก 2 7 0 0 152 2 0 0 0 0 163
ออร์โธฯ ชาย 31 2 0 0 0 1 103 0 0 0 137
ออร์โธฯ หญิง 5 20 0 0 0 0 71 0 0 0 96
อายุกรรมหญิง 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
อายุรกรรมชาย 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
อายุรกรรมชาย 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
อุบัติเหตุ 0 44 0 0 0 0 3 0 0 0 47
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 504 757 544 508 190 277 186 29 6 0 3001
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย