จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ICU2 I.C.U 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
NICU N.I.C.U. 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
NICU2 N.I.C.U.2 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
NURSY NURSERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICU P.I.C.U 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
RCU R.C.U 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2/13 จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
P1 เด็ก 1 0 3 0 80 0 0 0 0 0 0 83
P2 เด็ก 2 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64
EYE ตา 1 0 0 0 1 184 0 0 0 0 186
NEPHR ไตเทียม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/8 นรีเวช 16 7 125 0 0 0 0 0 0 0 148
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 46 4 2 7 5 4 0 0 0 68
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 44 20 0 0 1 1 0 0 0 0 66
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 11 33 18 0 28 52 0 0 0 0 142
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 12 14 3 1 2 6 0 0 0 0 38
PS พิเศษเด็ก 0 16 2 70 0 0 0 0 0 0 88
4/8 พิเศษทั่วไป 0 15 69 20 8 12 0 0 0 0 124
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 91 54 0 0 0 0 0 0 145
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 0 98 62 0 0 0 0 0 0 160
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
4/13 ศัลยกรรมหญิง 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 110
5/8 สูติกรรม 0 3 93 56 0 0 0 0 0 0 152
LR ห้องคลอด 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
ENT หู คอ จมูก 3 3 0 0 155 3 0 0 0 0 164
2/4 ออร์โธฯ ชาย 25 1 0 0 1 2 80 0 0 0 109
3/4 ออร์โธฯ หญิง 2 9 0 0 0 1 69 0 0 0 81
11/13 อายุกรรมหญิง 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
9/13 อายุรกรรมชาย 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
10/13 อายุรกรรมชาย 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TR อุบัติเหตุ 0 32 0 0 0 0 1 0 0 0 33
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
รวม 416 642 508 447 203 266 154 22 9 0 2667
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย