จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
ICU I.C.U 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ICU2 I.C.U 2 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
NICU N.I.C.U. 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
NICU2 N.I.C.U.2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
NURSY NURSERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICU P.I.C.U 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
RCU R.C.U 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2/13 จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
P1 เด็ก 1 0 1 0 84 0 0 0 0 0 0 85
P2 เด็ก 2 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94
EYE ตา 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 183
NEPHR ไตเทียม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8/8 นรีเวช 21 7 118 0 1 0 0 0 0 0 147
GEN7 พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 55 1 1 9 12 6 1 0 0 85
6/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98
GEN10 พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 51 29 0 0 1 1 1 0 0 0 83
8/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
7/13 พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 14 33 22 0 29 64 2 0 0 0 164
GEN12 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 19 22 1 0 3 5 1 0 0 0 51
PS พิเศษเด็ก 0 12 2 94 0 0 0 0 0 0 108
4/8 พิเศษทั่วไป 1 30 65 23 1 1 0 0 0 0 121
7/8 พิเศษนรีเวช 0 0 104 50 0 0 0 0 0 0 154
6/8 พิเศษสูติกรรม 0 0 93 63 0 0 0 0 0 0 156
BURN ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3/13 ศัลยกรรมชาย 1 1 109 0 0 1 0 1 0 0 0 112
5/13 ศัลยกรรมชาย 2 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 91
PSURG ศัลยกรรมเด็ก 0 71 0 1 0 0 0 0 0 0 72
NSURG ศัลยกรรมประสาท 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
4/13 ศัลยกรรมหญิง 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120
5/8 สูติกรรม 0 6 99 56 0 0 0 0 0 0 161
LR ห้องคลอด 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
ENT หู คอ จมูก 1 0 0 0 142 0 0 0 0 0 143
2/4 ออร์โธฯ ชาย 20 2 0 0 0 0 94 0 0 0 116
3/4 ออร์โธฯ หญิง 9 17 1 0 1 0 89 0 0 0 117
11/13 อายุกรรมหญิง 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 101
9/13 อายุรกรรมชาย 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
10/13 อายุรกรรมชาย 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
TR อุบัติเหตุ 0 55 0 0 0 0 5 0 0 0 60
I-131 ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 490 821 512 497 188 266 200 29 7 0 3010
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย