จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 11
I.C.U 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
N.I.C.U. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
N.I.C.U.2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
P.I.C.U 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
R.C.U 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
เด็ก 1 0 0 0 77 0 1 0 0 0 0 78
เด็ก 2 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 100
ตา 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 197
ไตเทียม 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
นรีเวช 15 7 117 0 0 0 0 0 0 0 139
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 43 5 4 7 16 2 0 0 0 77
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 83 0 1 0 0 0 0 0 0 84
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 58 9 0 0 0 1 0 0 0 0 68
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 10 27 17 1 21 64 0 0 0 0 140
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 15 16 2 2 3 6 3 0 0 0 47
พิเศษเด็ก 0 10 1 105 0 0 0 0 0 0 116
พิเศษทั่วไป 0 21 51 21 1 4 0 0 0 0 98
พิเศษนรีเวช 0 0 117 61 0 0 0 0 0 0 178
พิเศษสูติกรรม 0 0 102 78 0 0 0 0 0 0 180
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 97
ศัลยกรรมชาย 2 0 94 0 0 1 0 0 0 0 0 95
ศัลยกรรมเด็ก 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ศัลยกรรมประสาท 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ศัลยกรรมหญิง 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 135
สูติกรรม 1 6 107 65 0 1 0 0 0 0 180
ห้องคลอด 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
หู คอ จมูก 1 2 0 0 145 3 0 0 0 0 151
ออร์โธฯ ชาย 20 4 0 0 0 0 96 0 0 0 120
ออร์โธฯ หญิง 9 14 0 0 1 1 70 0 0 0 95
อายุกรรมหญิง 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
อายุรกรรมชาย 1 127 0 0 0 0 0 1 0 0 0 128
อายุรกรรมชาย 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
อุบัติเหตุ 2 53 0 0 0 0 5 0 0 0 60
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
รวม 501 723 526 537 179 294 177 22 16 0 2975
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย