จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
I.C.U 2 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
N.I.C.U. 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
N.I.C.U.2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
P.I.C.U 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
จิตเวช 2 0 0 0 0 0 0 27 0 0 29
เด็ก 1 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93
เด็ก 2 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 87
ตา 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 161
นรีเวช 16 2 118 0 0 0 0 0 0 0 136
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 47 2 0 15 11 5 0 0 0 80
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 91
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 68 21 0 0 0 0 0 0 0 0 89
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 13 35 22 0 19 46 1 0 0 0 136
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 16 21 1 0 3 3 0 0 0 0 44
พิเศษเด็ก 0 8 1 112 0 0 0 0 0 0 121
พิเศษทั่วไป 1 29 62 24 3 9 1 0 0 0 129
พิเศษนรีเวช 0 0 127 63 0 0 0 0 0 0 190
พิเศษสูติกรรม 0 0 95 75 0 0 0 0 0 0 170
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 104
ศัลยกรรมชาย 2 1 114 0 0 0 0 1 0 0 0 116
ศัลยกรรมเด็ก 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ศัลยกรรมประสาท 0 30 0 0 1 0 0 0 0 0 31
ศัลยกรรมหญิง 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 118
สูติกรรม 0 6 87 58 0 0 0 0 0 0 151
ห้องคลอด 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
หู คอ จมูก 3 0 0 0 153 0 0 0 0 0 156
ออร์โธฯ ชาย 19 0 0 0 0 0 96 0 0 0 115
ออร์โธฯ หญิง 8 14 0 0 0 0 70 0 0 0 92
อายุกรรมหญิง 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
อายุรกรรมชาย 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
อายุรกรรมชาย 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
อุบัติเหตุ 0 50 0 0 0 0 5 0 0 0 55
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
รวม 468 771 520 542 194 230 179 27 14 0 2945
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย