จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
I.C.U 2 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22
N.I.C.U. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
N.I.C.U.2 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
P.I.C.U 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
R.C.U 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
เด็ก 1 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 68
เด็ก 2 0 0 0 95 0 1 0 0 0 0 96
ตา 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182
นรีเวช 19 0 111 0 0 0 0 0 0 0 130
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 51 6 2 13 19 4 0 0 0 95
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 66 18 0 0 1 1 0 0 0 0 86
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 12 21 28 1 12 56 0 0 0 0 130
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 2 1 0 1 4 1 0 0 0 19
พิเศษเด็ก 0 5 1 99 0 1 0 0 0 0 106
พิเศษทั่วไป 0 16 56 18 2 13 0 0 0 0 105
พิเศษนรีเวช 0 0 97 42 0 0 0 0 0 0 139
พิเศษสูติกรรม 0 0 104 79 0 0 0 0 0 0 183
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ศัลยกรรมชาย 1 0 96 0 0 1 0 0 0 0 0 97
ศัลยกรรมชาย 2 2 69 0 0 0 0 0 0 0 0 71
ศัลยกรรมเด็ก 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
ศัลยกรรมประสาท 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ศัลยกรรมหญิง 0 105 0 0 1 0 0 0 0 0 106
สูติกรรม 0 3 80 56 0 0 0 0 0 0 139
ห้องคลอด 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
หู คอ จมูก 5 1 0 0 137 1 0 0 0 0 144
ออร์โธฯ ชาย 26 1 0 0 0 3 81 0 0 0 111
ออร์โธฯ หญิง 7 15 0 2 0 0 68 0 0 0 92
อายุกรรมหญิง 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
อายุรกรรมชาย 1 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
อายุรกรรมชาย 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
อุบัติเหตุ 0 53 0 0 0 0 7 0 0 0 60
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 479 648 489 492 168 281 161 29 6 0 2753
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย