จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
I.C.U 2 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 17
N.I.C.U. 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
N.I.C.U.2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
P.I.C.U 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
จิตเวช 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 21
เด็ก 1 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74
เด็ก 2 0 1 0 98 0 0 0 0 0 0 99
ตา 2 0 0 0 0 173 0 0 0 0 175
นรีเวช 20 4 123 0 1 0 0 0 0 0 148
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 76 0 0 11 31 0 0 0 0 118
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 58 0 0 0 0 1 0 0 0 59
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 46 13 0 0 1 1 0 0 0 0 61
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 15 41 15 0 11 57 3 0 0 0 142
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 16 11 1 0 2 4 2 0 0 0 36
พิเศษเด็ก 0 11 2 89 0 2 0 0 0 0 104
พิเศษทั่วไป 0 21 64 21 6 4 0 0 0 0 116
พิเศษนรีเวช 0 0 131 70 0 0 0 0 0 0 201
พิเศษสูติกรรม 0 0 106 79 0 0 0 0 0 0 185
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ศัลยกรรมชาย 1 0 93 0 0 0 0 1 0 0 0 94
ศัลยกรรมชาย 2 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
ศัลยกรรมเด็ก 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ศัลยกรรมประสาท 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ศัลยกรรมหญิง 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 117
สูติกรรม 0 6 99 61 0 0 0 0 0 0 166
ห้องคลอด 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
หู คอ จมูก 1 0 0 1 151 0 0 0 0 0 153
ออร์โธฯ ชาย 21 2 0 1 0 2 96 0 0 0 122
ออร์โธฯ หญิง 5 11 0 2 0 0 67 0 0 0 85
อายุกรรมหญิง 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
อายุรกรรมชาย 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
อายุรกรรมชาย 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
อุบัติเหตุ 0 49 0 0 0 0 4 0 0 0 53
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
รวม 502 708 554 540 183 274 174 20 5 0 2960
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย