จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 12
I.C.U 2 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
N.I.C.U.2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
P.I.C.U 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
จิตเวช 1 2 0 0 1 0 0 21 0 0 25
เด็ก 1 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 87
เด็ก 2 0 2 0 96 0 0 0 0 0 0 98
ตา 0 1 0 0 0 172 0 0 0 0 173
นรีเวช 14 4 113 0 0 0 0 0 0 0 131
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 63 4 4 14 22 0 0 0 0 107
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 44 16 0 0 3 2 1 0 0 0 66
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 8 37 24 1 39 39 4 0 0 0 152
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 16 4 0 8 5 5 0 0 0 48
พิเศษเด็ก 0 18 2 78 0 1 0 0 0 0 99
พิเศษทั่วไป 0 19 74 24 11 6 0 0 0 0 134
พิเศษนรีเวช 0 1 121 61 0 0 0 0 0 0 183
พิเศษสูติกรรม 0 0 94 63 0 0 0 0 0 0 157
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ศัลยกรรมชาย 1 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102
ศัลยกรรมชาย 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102
ศัลยกรรมเด็ก 0 55 0 1 0 0 0 0 1 0 57
ศัลยกรรมประสาท 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ศัลยกรรมหญิง 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 110
สูติกรรม 0 2 106 68 0 0 0 0 0 0 176
ห้องคลอด 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
หู คอ จมูก 2 5 0 0 128 0 0 0 0 0 135
ออร์โธฯ ชาย 24 2 0 1 0 2 73 0 0 0 102
ออร์โธฯ หญิง 1 9 0 0 1 1 80 0 0 0 92
อายุกรรมหญิง 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
อายุรกรรมชาย 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
อายุรกรรมชาย 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
อุบัติเหตุ 0 64 0 0 0 0 1 0 0 0 65
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวม 480 784 555 529 206 250 164 21 9 0 2998