จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 12
I.C.U 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
N.I.C.U.(Moderate) 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
N.I.C.U.2 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
P.I.C.U 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 18
เด็ก 1 0 2 0 85 0 0 0 0 0 0 87
เด็ก 2 0 3 0 99 0 0 0 0 0 0 102
ตา 0 1 0 1 0 165 0 0 0 0 167
นรีเวช 17 10 108 0 0 0 0 0 0 0 135
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 61 13 10 14 18 2 0 0 0 118
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 63
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 19 36 18 0 15 39 2 0 0 0 129
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 8 22 2 0 2 0 1 0 0 0 35
พิเศษเด็ก 0 9 2 84 0 0 0 0 0 0 95
พิเศษทั่วไป 1 13 68 13 5 0 1 0 0 0 101
พิเศษนรีเวช 0 0 121 59 0 0 0 0 0 0 180
พิเศษสูติกรรม 0 0 95 72 0 0 0 0 0 0 167
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ศัลยกรรมชาย 1 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 80
ศัลยกรรมชาย 2 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
ศัลยกรรมเด็ก 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55
ศัลยกรรมประสาท 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ศัลยกรรมหญิง 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115
สูติกรรม 0 7 115 63 0 0 0 0 0 0 185
ห้องคลอด 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
หู คอ จมูก 0 3 0 0 125 0 0 0 0 0 128
ออร์โธฯ ชาย 27 3 0 0 0 0 81 0 0 0 111
ออร์โธฯ หญิง 2 9 0 0 1 0 79 0 0 0 91
อายุกรรมหญิง 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
อายุรกรรมชาย 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
อายุรกรรมชาย 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
อุบัติเหตุ 0 59 0 0 0 0 1 0 0 0 60
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวม 531 728 549 531 162 222 168 17 8 0 2916