จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2550
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11
I.C.U 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
N.I.C.U.2 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 15
P.I.C.U 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
เด็ก 1 0 4 0 80 1 0 0 0 0 0 85
เด็ก 2 0 4 0 93 0 0 0 0 0 0 97
ตา 0 0 0 0 1 187 0 0 0 0 188
นรีเวช 18 6 137 0 1 0 0 0 0 0 162
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 39 20 17 7 22 1 0 0 0 106
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 61 14 0 0 2 0 0 1 0 0 78
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 22 32 37 0 26 44 0 0 0 0 161
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 11 8 0 0 3 1 4 0 0 0 27
พิเศษเด็ก 0 10 5 87 0 0 0 0 0 0 102
พิเศษทั่วไป 2 21 46 0 4 3 0 0 0 0 76
พิเศษนรีเวช 0 0 131 81 0 0 0 0 0 0 212
พิเศษสูติกรรม 0 0 100 85 0 0 0 0 0 0 185
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ศัลยกรรมชาย 1 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104
ศัลยกรรมชาย 2 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 106
ศัลยกรรมเด็ก 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52
ศัลยกรรมประสาท 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ศัลยกรรมหญิง 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 142
สูติกรรม 0 3 93 62 0 0 0 0 0 0 158
ห้องคลอด 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
หู คอ จมูก 0 1 0 0 126 0 0 0 0 0 127
ออร์โธฯ ชาย 28 3 0 0 2 0 92 0 0 0 125
ออร์โธฯ หญิง 9 18 0 0 0 1 79 0 0 0 107
อายุกรรมหญิง 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
อายุรกรรมชาย 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
อายุรกรรมชาย 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
อุบัติเหตุ 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
รวม 511 765 573 536 173 258 176 22 9 0 3023