จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชา ในแต่ละเดือน พ.ศ.2550  
ภาควิชา/เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
อายุรศาสตร์ 532 462 485 432 500 465
ศัลยศาสตร์ 763 710 755 663 752 760
สูติศาสตร์ 262 257 253 232 226 265
นรีเวชวิทยา  326 272 279 296 270 254
กุมารเวชศาสตร์ 518 477 500 446 498 535
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 195 160 193 215 184 182
จักษุวิทยา 300 268 272 269 257 298
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 153 162 195 153 182 166
จิตเวชศาสตร์ 25 25 26 26 25 25
รังสีวิทยา 12 10 5 9 7 16
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0
รวม 3,086 2,803 2,963 2,741 2,901 2,966
ภาควิชา/เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
อายุรศาสตร์ 491 475 498 512 525 485 5,862
ศัลยศาสตร์ 744 714 696 753 743 681 8,734
สูติศาสตร์ 254 237 285 266 282 268 3,087
นรีเวชวิทยา  260 286 258 290 286 268 3,345
กุมารเวชศาสตร์ 520 501 547 532 539 523 6,136
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 184 179 173 209 165 154 2,193
จักษุวิทยา 225 301 272 255 214 245 3,176
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 183 154 175 167 164 158 2,012
จิตเวชศาสตร์ 28 29 14 16 25 16 280
รังสีวิทยา 14 6 5 10 6 9 109
ทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2,903 2,882 2,923 3,010 2,949 2,807 34,934
หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ป่วยจำหน่ายจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง