จำนวนและร้อยละ ผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามวัยและเพศ พ.ศ.2550
เดือน วัยและเพศ       จำนวน
ชาย  หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม
มกราคม 996 1,416 383 291 3,086
กุมภาพันธ์ 947 1,250 330 276 2,803
มีนาคม 995 1,278 385 305 2,963
เมษายน 868 1,243 364 266 2,741
พฤษภาคม 955 1,273 378 295 2,901
มิถุนายน 1,019 1,270 363 314 2,966
กรกฎาคม 952 1,282 365 304 2,903
สิงหาคม 987 1,248 359 288 2,882
กันยายน 959 1,284 381 299 2,923
ตุลาคม 956 1,346 408 300 3,010
พฤศจิกายน 948 1,323 365 313 2,949
ธันวาคม 889 1,260 363 295 2,807
รวม 11,471 15,473 4,444 3,546 34,934
ร้อยละ 32.84 44.29 12.72 10.15 100.00
จำนวน ผู้ใหญ่ 26,944 เด็ก 7,990
ร้อยละ 77.13 22.87