จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
*อายุรศาสตร์ 33 32 27 38 32 30 33 31 33 31 43 42 405 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 32 21 34 23 18 23 22 24 26 18 23 26 290 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  2 2 4 6 2 3 6 1 4 1 3 0 34 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
*กุมารเวชศาสตร์ 13 12 10 14 13 16 8 12 16 8 13 15 150 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสตศอนาสิกวิทยา 2 0 0 1 2 3 0 3 4 0 1 2 18 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 8 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 6 13 13 10 10 9 10 7 0 7 10 9 104   รวม
รวม 89 81 89 93 78 84 79 79 83 65 93 97 1,010  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 2.64 2.44 2.56 3.09 2.48 2.67 2.36 2.49 2.86 1.88 2.77 3.01 2.60  
ผู้ป่วยใน 3,144 2,784 2,932 2,689 2,738 2,808 2,882 2,896 2,898 3,077 2,998 2,923 34,769  
หมายเหตุ  อัตราตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ไม่นับรวมผู้ป่วยฉุกเฉินและอื่น ๆ      
ภาคกุมารฯ เดือนมีนาคม เสียชีวิตที่ OPD 1 ราย
ภาคอายุรฯ เดือนกรกฎาคม เสียชีวิตที่ศูนย์โรคหัวใจ 1 ราย