จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2551
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 493 508 555 529 575 578 561 664 582 674 595 570 6,884
นอกเวลาUltrasoundสูติ 39 38 59 45 50 65 83 62 71 72 67 59 710
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 405 396 358 282 316 352 429 409 399 419 396 405 4,566
นอกเวลาจิตเวช 154 93 171 101 154 193 131 157 146 144 122 152 1,718
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 223 255 236 238 223 324 273 268 321 308 165 191 3,025
นอกเวลาฉุกเฉิน   224 420 466 436 1,546
นอกเวลาเด็ก 350 337 363 249 528 700 704 739 697 699 727 692 6,785
นอกเวลาเด็ก-วัยรุ่น   1 1 2
นอกเวลาตา 608 580 614 551 640 536 603 622 600 590 599 578 7,121
นอกเวลาทันตกรรม 222 187 209 197 239 213 193 243 206 219 230 183 2,541
นอกเวลาทั่วไป 368 366 353 350 371 326 331 366 374 392 358 347 4,302
นอกเวลาผิวหนัง 275 265 319 340 363 285 391 434 495 578 529 530 4,804
ศัลย-นอกเวลา 77 95 122 94 156 85 87 115 92 78 106 64 1,171
นอกเวลาศัลย-Vascular 57 48 45 56 80 59 49 56 46 53 59 55 663
นอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ 46 50 38 38 65 54 43 85 40 65 94 61 679
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 56 71 82 34 78 64 72 86 88 105 120 117 973
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ   3 0 0 7 0 10
นอกเวลาสถาบัน NKC 175 184 175 189 159 149 171 167 177 186 162 186 2,080
นอกเวลาหูคอจมูก 1,576 1,554 1,437 1,189 1,536 1,542 1,568 1,614 1,487 1,427 1,473 1,493 17,896
นอกเวลาอายุรกรรม 1,347 1,380 1,456 1,208 1,407 1,362 1,473 1,462 1,485 1,481 1,532 1,504 17,097
นอกเวลาอายุร-ปอด 25 17 25 20 17 29 13 20 28 31 10 18 253
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 66 73 89 48 108 80 85 118 86 153 166 106 1,178
นอกเวลา-อายุโรคหัวใจ 235 230 291 159 212 197 171 241 183 161 254 175 2,509
รวม 6,797 6,727 6,997 5,917 7,277 7,193 7,431 7,931 7,827 8,255 8,238 7,923 88,513
หมายเหตุ นอกเวลาเด็ก เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551  
  นอกเวลาฉุกเฉิน เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551