Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย เดือนมกราคม 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 Hospital Stay จำแนกตามหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2552
หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม หอผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย จำนวนวันนอน ร.พ. เฉลี่ย/คน วันนอนรวม
                                                S.R.C.U. 1 4.00 4 S.R.C.U. 1 14.00 14 S.R.C.U. 2 78.50 157 S.R.C.U. 1 43.00 43 S.R.C.U. 1 20.00 20 S.R.C.U. 2 73.50 147
I.C.U. 34 8.85 301 I.C.U. 28 19.32 541 I.C.U. 20 5.25 105 I.C.U. 27 8.41 227 I.C.U. 39 7.62 297 I.C.U. 24 6.54 157 I.C.U. 27 9.26 250 I.C.U. 21 11.95 251 I.C.U. 20 14.45 289 I.C.U. 31 9.39 291 I.C.U. 21 19.33 406 I.C.U. 33 5.06 167
R.C.U. 11 28.09 309 R.C.U. 10 57.00 570 R.C.U. 8 19.00 152 R.C.U. 6 49.00 294 R.C.U. 9 53.44 481 R.C.U. 12 20.75 249 R.C.U. 24 15.67 376 R.C.U. 17 15.47 263 R.C.U. 18 12.50 225 R.C.U. 14 30.36 425 R.C.U. 12 18.17 218 R.C.U. 17 27.53 468
N.I.C.U.(Moderate) 36 15.67 564 N.I.C.U.(Moderate) 24 17.29 415 N.I.C.U.(Moderate) 30 15.83 475 N.I.C.U.(Moderate) 25 18.80 470 N.I.C.U.(Moderate) 26 21.58 561 N.I.C.U.(Moderate) 35 16.66 583 N.I.C.U.(Moderate) 37 19.43 719 N.I.C.U.(Moderate) 40 13.88 555 N.I.C.U.(Moderate) 41 12.39 508 N.I.C.U.(Moderate) 34 15.18 516 N.I.C.U.(Moderate) 29 11.90 345 N.I.C.U.(Moderate) 30 14.83 445
P.I.C.U. 2 41.50 83 P.I.C.U. 5 19.60 98 P.I.C.U. 5 67.00 335 P.I.C.U. 6 14.00 84 P.I.C.U. 6 9.00 54 P.I.C.U. 3 10.00 30 P.I.C.U. 4 14.25 57 P.I.C.U. 7 26.29 184 P.I.C.U. 8 35.38 283 P.I.C.U. 10 35.20 352 P.I.C.U. 8 12.38 99 P.I.C.U. 4 4.50 18
N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S. 0 0.00 0 N.S.   0.00   N.S.   0.00   N.S.   0.00   N.S.   0.00  
พิเศษเด็ก 122 3.68 449 พิเศษเด็ก 115 3.80 437 พิเศษเด็ก 109 4.83 526 พิเศษเด็ก 93 5.35 498 พิเศษเด็ก 107 6.03 645 พิเศษเด็ก 102 5.19 529 พิเศษเด็ก 106 5.89 624 พิเศษเด็ก 97 4.80 466 พิเศษเด็ก 79 4.57 361 พิเศษเด็ก 92 6.95 639 พิเศษเด็ก 92 5.05 465 พิเศษเด็ก 97 7.02 681
เด็ก 1 65 9.43 613 เด็ก 1 51 14.84 757 เด็ก 1 94 11.76 1,105 เด็ก 1 81 8.86 718 เด็ก 1 101 8.52 861 เด็ก 1 62 10.11 627 เด็ก 1 88 12.05 1,060 เด็ก 1 78 11.50 897 เด็ก 1 69 8.57 591 เด็ก 1 74 13.85 1,025 เด็ก 1 60 12.15 729 เด็ก 1 77 13.49 1,039
เด็ก 2 90 10.53 948 เด็ก 2 82 10.74 881 เด็ก 2 90 13.51 1,216 เด็ก 2 61 13.23 807 เด็ก 2 74 19.23 1,423 เด็ก 2 83 15.59 1,294 เด็ก 2 62 11.52 714 เด็ก 2 66 18.15 1,198 เด็ก 2 86 13.60 1,170 เด็ก 2 100 11.37 1,137 เด็ก 2 97 11.10 1,077 เด็ก 2 106 12.25 1,298
ศัลยกรรมชาย 1 104 10.25 1,066 ศัลยกรรมชาย 1 81 17.37 1,407 ศัลยกรรมชาย 1 82 11.13 913 ศัลยกรรมชาย 1 87 12.32 1,072 ศัลยกรรมชาย 1 98 12.65 1,240 ศัลยกรรมชาย 1 129 10.04 1,295 ศัลยกรรมชาย 1 98 7.74 759 ศัลยกรรมชาย 1 105 11.13 1,169 ศัลยกรรมชาย 1 128 9.60 1,229 ศัลยกรรมชาย 1 104 10.03 1,043 ศัลยกรรมชาย 1 117 7.98 934 ศัลยกรรมชาย 1 108 11.69 1,262
ศัลยกรรมชาย 2 90 12.51 1,126 ศัลยกรรมชาย 2 94 11.96 1,124 ศัลยกรรมชาย 2 102 9.21 939 ศัลยกรรมชาย 2 89 14.37 1,279 ศัลยกรรมชาย 2 86 11.09 954 ศัลยกรรมชาย 2 110 9.66 1,063 ศัลยกรรมชาย 2 104 7.31 760 ศัลยกรรมชาย 2 99 9.80 970 ศัลยกรรมชาย 2 114 9.30 1,060 ศัลยกรรมชาย 2 135 6.97 941 ศัลยกรรมชาย 2 98 8.23 807 ศัลยกรรมชาย 2 129 11.29 1,457
ศัลยกรรมหญิง 106 8.95 949 ศัลยกรรมหญิง 114 8.89 1,013 ศัลยกรรมหญิง 126 9.32 1,174 ศัลยกรรมหญิง 102 8.77 895 ศัลยกรรมหญิง 123 10.15 1,248 ศัลยกรรมหญิง 118 9.36 1,104 ศัลยกรรมหญิง 124 9.73 1,206 ศัลยกรรมหญิง 114 9.04 1,031 ศัลยกรรมหญิง 145 9.49 1,376 ศัลยกรรมหญิง 141 8.55 1,205 ศัลยกรรมหญิง 135 7.74 1,045 ศัลยกรรมหญิง 128 8.34 1,067
พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 81 8.06 653 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 72 8.15 587 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 95 9.88 939 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 88 8.42 741 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 84 18.21 1,530 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 83 8.72 724 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 86 9.53 820 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 85 8.42 716 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 81 9.25 749 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 99 9.01 892 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 95 8.65 822 พิเศษเฉลิมพระบารมี 8 105 7.78 817
ศัลยกรรมประสาท 32 12.84 411 ศัลยกรรมประสาท 34 20.74 705 ศัลยกรรมประสาท 31 27.94 866 ศัลยกรรมประสาท 28 22.14 620 ศัลยกรรมประสาท 24 28.04 673 ศัลยกรรมประสาท 43 21.37 919 ศัลยกรรมประสาท 49 14.73 722 ศัลยกรรมประสาท 34 17.74 603 ศัลยกรรมประสาท 35 16.14 565 ศัลยกรรมประสาท 37 16.95 627 ศัลยกรรมประสาท 30 19.87 596 ศัลยกรรมประสาท 46 44.80 2,061
ศัลยกรรมเด็ก 53 7.25 384 ศัลยกรรมเด็ก 49 8.82 432 ศัลยกรรมเด็ก 57 13.82 788 ศัลยกรรมเด็ก 69 6.14 424 ศัลยกรรมเด็ก 63 7.43 468 ศัลยกรรมเด็ก 59 10.02 591 ศัลยกรรมเด็ก 45 7.24 326 ศัลยกรรมเด็ก 47 13.40 630 ศัลยกรรมเด็ก 56 9.71 544 ศัลยกรรมเด็ก 52 7.98 415 ศัลยกรรมเด็ก 49 13.69 671 ศัลยกรรมเด็ก 70 5.87 411
อายุรกรรมชาย 1 124 9.33 1,157 อายุรกรรมชาย 1 131 9.42 1,234 อายุรกรรมชาย 1 135 8.50 1,148 อายุรกรรมชาย 1 123 8.87 1,091 อายุรกรรมชาย 1 129 9.86 1,272 อายุรกรรมชาย 1 134 10.15 1,360 อายุรกรรมชาย 1 190 7.57 1,438 อายุรกรรมชาย 1 143 6.45 922 อายุรกรรมชาย 1 122 8.63 1,053 อายุรกรรมชาย 1 154 10.51 1,618 อายุรกรรมชาย 1 142 8.30 1,179 อายุรกรรมชาย 1 145 8.72 1,264
อายุรกรรมชาย 2 37 9.41 348 อายุรกรรมชาย 2 42 14.55 611 อายุรกรรมชาย 2 54 9.35 505 อายุรกรรมชาย 2 57 9.19 524 อายุรกรรมชาย 2 47 15.55 731 อายุรกรรมชาย 2 37 11.97 443 อายุรกรรมชาย 2 40 14.40 576 อายุรกรรมชาย 2 52 9.13 475 อายุรกรรมชาย 2 44 14.59 642 อายุรกรรมชาย 2 45 8.67 390 อายุรกรรมชาย 2 53 10.42 552 อายุรกรรมชาย 2 54 8.54 461
อายุรกรรมหญิง 108 10.33 1,116 อายุรกรรมหญิง 144 8.16 1,175 อายุรกรรมหญิง 134 9.19 1,232 อายุรกรรมหญิง 127 9.28 1,178 อายุรกรรมหญิง 124 10.61 1,316 อายุรกรรมหญิง 124 8.85 1,097 อายุรกรรมหญิง 147 8.29 1,219 อายุรกรรมหญิง 143 9.64 1,378 อายุรกรรมหญิง 162 6.94 1,125 อายุรกรรมหญิง 156 7.49 1,168 อายุรกรรมหญิง 126 9.25 1,166 อายุรกรรมหญิง 165 8.92 1,471
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 35 12.31 431 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 49 17.53 859 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 64 9.14 585 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 55 10.40 572 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 61 11.16 681 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 80 11.48 918 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 72 8.56 616 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 55 11.29 621 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 37 12.84 475 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 35 13.89 486 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 54 9.85 532 พิเศษอายุรกรรม (ฉบ.10) 45 13.98 629
พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 119 3.03 361 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 129 2.88 371 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 150 2.69 403 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 127 2.89 367 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 149 3.01 449 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 160 2.50 400 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 139 3.58 498 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 167 2.63 440 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 149 2.43 362 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 165 2.79 461 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 163 2.88 469 พิเศษ Private 1 (ฉบ.11) 157 2.54 399
ตา 160 4.14 663 ตา 165 3.78 624 ตา 179 4.12 738 ตา 185 3.60 666 ตา 164 4.73 775 ตา 171 4.06 694 ตา 166 4.47 742 ตา 160 5.18 828 ตา 196 3.90 764 ตา 210 3.81 801 ตา 192 3.71 712 ตา 167 4.72 789
หู คอ จมูก 157 5.64 886 หู คอ จมูก 131 6.66 872 หู คอ จมูก 161 4.18 673 หู คอ จมูก 139 5.84 812 หู คอ จมูก 160 4.69 751 หู คอ จมูก 143 5.15 736 หู คอ จมูก 146 5.86 855 หู คอ จมูก 147 5.72 841 หู คอ จมูก 175 4.34 759 หู คอ จมูก 148 5.33 789 หู คอ จมูก 152 5.16 784 หู คอ จมูก 177 5.98 1,059
ออร์โธฯ ชาย 60 8.02 481 ออร์โธฯ ชาย 44 7.77 342 ออร์โธฯ ชาย 47 7.64 359 ออร์โธฯ ชาย 58 8.78 509 ออร์โธฯ ชาย 42 10.19 428 ออร์โธฯ ชาย 57 9.77 557 ออร์โธฯ ชาย 52 10.02 521 ออร์โธฯ ชาย 54 8.70 470 ออร์โธฯ ชาย 45 12.84 578 ออร์โธฯ ชาย 55 8.71 479 ออร์โธฯ ชาย 70 7.23 506 ออร์โธฯ ชาย 105 9.85 1,034
ออร์โธฯ หญิง 76 7.07 537 ออร์โธฯ หญิง 68 6.09 414 ออร์โธฯ หญิง 88 6.70 590 ออร์โธฯ หญิง 75 7.32 549 ออร์โธฯ หญิง 79 6.32 499 ออร์โธฯ หญิง 76 7.47 568 ออร์โธฯ หญิง 72 6.47 466 ออร์โธฯ หญิง 62 10.48 650 ออร์โธฯ หญิง 82 7.38 605 ออร์โธฯ หญิง 81 8.06 653 ออร์โธฯ หญิง 109 6.33 690 ออร์โธฯ หญิง 119 7.54 897
สูติกรรม 134 3.99 535 สูติกรรม 147 3.94 579 สูติกรรม 160 4.86 778 สูติกรรม 154 3.84 592 สูติกรรม 191 3.90 745 สูติกรรม 179 4.04 723 สูติกรรม 217 4.10 890 สูติกรรม 206 3.65 751 สูติกรรม 206 4.16 856 สูติกรรม 245 3.87 947 สูติกรรม 277 3.92 1,087 สูติกรรม 252 3.83 965
พิเศษสูติกรรม 163 4.18 681 พิเศษสูติกรรม 145 4.80 696 พิเศษสูติกรรม 167 4.44 741 พิเศษสูติกรรม 157 5.04 791 พิเศษสูติกรรม 182 4.93 898 พิเศษสูติกรรม 197 4.22 831 พิเศษสูติกรรม 181 4.65 842 พิเศษสูติกรรม 213 4.49 956 พิเศษสูติกรรม 195 4.41 859 พิเศษสูติกรรม 209 4.26 890 พิเศษสูติกรรม 194 4.35 844 พิเศษสูติกรรม 199 4.51 897
นรีเวช 154 5.15 793 นรีเวช 145 5.26 762 นรีเวช 146 5.62 820 นรีเวช 143 5.43 776 นรีเวช 186 4.74 881 นรีเวช 154 5.21 802 นรีเวช 145 5.94 862 นรีเวช 175 5.21 912 นรีเวช 189 5.05 955 นรีเวช 176 4.57 805 นรีเวช 178 5.02 893 นรีเวช 158 4.79 757
พิเศษนรีเวช 149 3.67 547 พิเศษนรีเวช 132 3.78 499 พิเศษนรีเวช 160 4.25 680 พิเศษนรีเวช 158 3.77 596 พิเศษนรีเวช 160 4.27 683 พิเศษนรีเวช 145 3.86 559 พิเศษนรีเวช 152 3.97 604 พิเศษนรีเวช 179 4.20 751 พิเศษนรีเวช 171 4.37 747 พิเศษนรีเวช 203 3.88 787 พิเศษนรีเวช 164 3.85 632 พิเศษนรีเวช 166 3.73 619
อุบัติเหตุ 40 27.43 1,097 อุบัติเหตุ 37 15.84 586 อุบัติเหตุ 39 19.82 773 อุบัติเหตุ 29 28.72 833 อุบัติเหตุ 40 20.70 828 อุบัติเหตุ 46 15.54 715 อุบัติเหตุ 61 9.02 550 อุบัติเหตุ 55 11.95 657 อุบัติเหตุ 44 14.41 634 อุบัติเหตุ 48 21.44 1,029 อุบัติเหตุ 56 16.11 902 อุบัติเหตุ 55 13.11 721
จิตเวช 21 13.52 284 จิตเวช 15 11.47 172 จิตเวช 21 12.24 257 จิตเวช 15 17.87 268 จิตเวช 12 13.42 161 จิตเวช 16 19.69 315 จิตเวช 15 11.07 166 จิตเวช 7 14.86 104 จิตเวช 9 14.44 130 จิตเวช 8 13.13 105 จิตเวช 7 16.71 117 จิตเวช 11 17.00 187
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 8 18.75 150 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 9 3.33 30 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 12 5.83 70 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 7 19.29 135 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 11 12.09 133 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 8 20.50 164 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 14 7.79 109 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 10 6.10 61 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 9 4.33 39 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 7 3.71 26 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 1 24.00 24 ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 2 54.50 109
พิเศษทั่วไป 92 5.87 540 พิเศษทั่วไป 105 6.58 691 พิเศษทั่วไป 131 5.26 689 พิเศษทั่วไป 115 5.83 671 พิเศษทั่วไป 126 6.42 809 พิเศษทั่วไป 149 4.68 697 พิเศษทั่วไป 151 4.63 699 พิเศษทั่วไป 79 5.29 418 พิเศษทั่วไป 107 4.71 504 พิเศษทั่วไป 94 6.65 625 พิเศษทั่วไป 110 5.45 600 พิเศษทั่วไป 140 5.14 720
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 89 7.65 681 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 86 6.02 518 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 71 8.35 593 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 96 9.44 906 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 96 7.00 672 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 87 8.31 723 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 100 7.35 735 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 109 7.06 769 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 93 7.70 716 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 81 7.40 599 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 95 7.58 720 พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 108 6.38 689
พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 83 8.77 728 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 77 9.23 711 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 71 9.45 671 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 76 14.21 1,080 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 58 11.62 674 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 59 13.54 799 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 72 10.76 775 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 73 8.52 622 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 70 11.63 814 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 80 10.83 866 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 60 13.18 791 พิเศษทั่วไป 3 (ฉบ.9) 83 6.90 573
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 35 4.89 171 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 36 14.06 506 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 46 4.15 191 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 41 4.76 195 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 39 9.26 361 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 54 4.46 241 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 41 3.44 141 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 47 6.26 294 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 48 4.27 205 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 50 5.10 255 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 59 3.47 205 พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 55 4.47 246
หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 หน่วยสลายนิ่ว 0 0.00 0 ห้องผ่าตัด 1 1.00 1 ห้องผ่าตัด 0 0.00 0 ห้องผ่าตัด 1 1.00 1 ห้องผ่าตัด 0 0.00 0 ห้องผ่าตัด 0 0.00 0
NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0 NEPHRO 0 0.00 0
ห้องคลอด 2 1.00 2 ห้องคลอด 4 1.00 4 ห้องคลอด 7 1.00 7 ห้องคลอด 4 1.00 4 ห้องคลอด 5 1.00 5 ห้องคลอด 2 1.00 2 ห้องคลอด 2 1.00 2 ห้องคลอด 5 1.00 5 ห้องคลอด 5 1.00 5 ห้องคลอด 11 1.00 11 ห้องคลอด 6 1.17 7 ห้องคลอด 12 1.17 14
ไอโอดีน-131 6 2.17 13 ไอโอดีน-131 12 2.00 24 ไอโอดีน-131 14 2.00 28 ไอโอดีน-131 9 2.00 18 ไอโอดีน-131 5 2.00 10 ไอโอดีน-131 15 2.00 30 ไอโอดีน-131 8 2.00 16 ไอโอดีน-131 7 2.00 14 ไอโอดีน-131 11 1.91 21 ไอโอดีน-131 8 2.00 16 ไอโอดีน-131 9 1.89 17 ไอโอดีน-131 6 2.00 12
RT (รังสีรักษา) 0 0.00 0 RT (รังสีรักษา) 0 0.00 0 RT (รังสีรักษา) 0 0.00 0 RT (รังสีรักษา) 0 0.00 0 RT (รังสีรักษา) 0 #DIV/0! 0 RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!   RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!   RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!   RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!   RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!   RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!   RT (รังสีรักษา)   #DIV/0!  
รวม 2,678 7.49 20,058 รวม 2,612 8.13 21,247 รวม 2,906 7.59 22,064 รวม 2,712 7.84 21,262 ควบคุมการติดเชื้อ 2 1.00 2 ควบคุมการติดเชื้อ 0 0.00 0 ควบคุมการติดเชื้อ 4 2.00 8 ควบคุมการติดเชื้อ 4 6.25 25 ควบคุมการติดเชื้อ 0 0.00 0 ควบคุมการติดเชื้อ 0 0.00 0 ควบคุมการติดเชื้อ 0 0.00 0 ควบคุมการติดเชื้อ 0 0.00 0
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      รวม 2,908 8.32 24,199 รวม 2,956 7.62 22,539 รวม 3,042 7.14 21,727 รวม 2,964 7.39 21,912 รวม 3,051 7.20 21,955 รวม 3,194 7.31 23,358 รวม 3,121 6.94 21,663 รวม 3,333 7.76 25,850
หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward      หมายเหตุ เป็น Ward สุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย และไม่รวมผู้ป่วยย้าย Ward