จำนวนเตียงในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
จำแนกตามภาควิชาและประเภทเตียง สำมะโน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2546
ภาควิชา ประเภทของเตียง จำนวนเตียง เตียงที่ใช้
เตียงสามัญ เตียงพิเศษ ทั้งหมด ในการคำนวณ
อายุรศาสตร์ 120 28 148 148
ศัลยศาสตร์ 185 30 215 215
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  70 34 104 104
กุมารเวชศาสตร์ 104 19 123 86
จักษุวิทยา 24 6 30 30
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 26 6 32 32
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 66 17 83 83
จิตเวชศาสตร์ 14 6 20 20
รังสีวิทยา - 2 2 -
อื่น ๆ 6 56 62 62
รวมจำนวนเตียงในหอผู้ป่วย 615 204 819 780
หมายเหตุ 1. หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ : ภาคออร์โธฯ 6 เตียง, ศัลย์ฯ 12 เตียง,เตียงลอย 6 เตียง,พิเศษทั่วไป 1 เตียง 
                2. พิเศษอายุรฯ/ศัลย์ :  ภาคอายุรฯ 5 เตียง, ศัลย์ฯ 5 เตียง, เตียงสำรอง 1 เตียง, เตียงลอย  2 เตียง
                3. อื่น ๆ   เตียงสามัญ :      เตียงลอย 6 เตียง (จากข้อ 1)
                                เตียงพิเศษ  :   - พิเศษทั่วไป 1 เตียง (จากข้อ 1)
                                                    - เตียงสำรอง 1 เตียงและเตียงลอย  2 เตียง (จากข้อ 2)
- หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป           19  เตียง
- พิเศษเฉลิมพระบารมี 7       21  เตียง
- พิเศษเฉลิมพระบารมี 10     12  เตียง