จำนวนเตียงในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
จำแนกตามภาควิชาและประเภทเตียง สำมะโน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2547  
 
ภาควิชา ประเภทของเตียง จำนวนเตียง เตียงที่ใช้  
เตียงสามัญ เตียงพิเศษ ทั้งหมด ในการคำนวณ  
อายุรศาสตร์ 120 28 148 148  
ศัลยศาสตร์ 187 32 219 219  
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  70 34 104 104  
กุมารเวชศาสตร์ 106 19 125 86  
จักษุวิทยา 24 6 30 30  
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 26 6 32 32  
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 66 17 83 83  
จิตเวชศาสตร์ 14 6 20 20  
รังสีวิทยา - 2 2 -  
อื่น ๆ 6 67 73 73  
รวมจำนวนเตียงในหอผู้ป่วย 619 217 836 795  
 
หมายเหตุ 1. หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ : ภาคออร์โธฯ 6 เตียง, ศัลย์ฯ 12 เตียง,เตียงลอย 6 เตียง,พิเศษทั่วไป 1 เตียง 
                2. พิเศษอายุรฯ/ศัลย์ :  ภาคอายุรฯ 5 เตียง, ศัลย์ฯ 5 เตียง, เตียงสำรอง 1 เตียง, เตียงลอย  2 เตียง
                3. อื่น ๆ   เตียงสามัญ :      เตียงลอย 6 เตียง (จากข้อ 1)  
                                เตียงพิเศษ  :   - พิเศษทั่วไป 1 เตียง (จากข้อ 1)  
                                                    - เตียงสำรอง 1 เตียงและเตียงลอย  2 เตียง (จากข้อ 2)  
  - หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป           19  เตียง  
  - พิเศษเฉลิมพระบารมี 7       21  เตียง  
  - พิเศษเฉลิมพระบารมี 9       23   เตียง  
            ปีงบประมาณ 2547 และ พ.ศ. 2547 มีจำนวนเตียงเท่ากัน