จำนวนเตียง พ.ศ.46   จำนวนเตียง พ.ศ.47   จำนวนเตียง พ.ศ.52