จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 101 102 1 1 205 1 2 3
กุมภาพันธ์ 99 85 1 1 186 1 0 1
มีนาคม 106 110 1 2 219 2 0 2
เมษายน 126 102 0 0 228 0 0 0
พฤษภาคม 129 120 1 1 251 1 2 3
มิถุนายน 123 128 1 0 252 1 0 1
กรกฎาคม 144 149 0 1 294 2 1 3
สิงหาคม 147 130 1 1 279 2 2 4
กันยายน 135 146 1 0 282 2 0 2
ตุลาคม 150 145 3 0 298 0 2 2
พฤศจิกายน 147 162 2 2 313 1 2 3
ธันวาคม 151 127 1 2 281 1 3 4
รวม 1,558 1,506 13 11 3,088 14 14 28
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน