จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 35 38 20 41 37 31 30 34 31 29 32 38 396 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 24 24 29 25 26 32 31 18 18 24 19 24 294 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  5 2 2 1 3 3 2 3 3 3 4 1 32 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 12 11 13 5 13 8 11 14 9 11 14 14 135 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสตศอนาสิกวิทยา 3 3 1 2 2 0 2 3 0 1 0 1 18 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 7 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 11 6 3 7 7 10 8 8 7 6 7 8 88   รวม
รวม 92 85 68 82 88 85 84 80 68 76 77 89 974  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 2.93 3.00 2.18 2.75 2.86 2.52 2.49 2.41 1.98 2.25 2.18 2.60 2.50  
ผู้ป่วยใน 2,760 2,637 2,976 2,731 2,834 2,974 3,054 2,990 3,076 3,112 3,217 3,119 35,480  
หมายเหตุ  อัตราตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ไม่นับรวมผู้ป่วยฉุกเฉินและอื่น ๆ