จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 18
I.C.U 2 40 2 1 0 0 0 0 0 0 0 43
N.I.C.U. 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
N.I.C.U.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
NURSERY 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 189
P.I.C.U 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
R.C.U 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
เด็ก 1 0 4 0 72 0 0 0 0 0 0 76
เด็ก 2 0 2 0 76 0 0 1 0 0 0 79
ตา 0 2 0 0 0 157 0 0 0 0 159
นรีเวช 3 6 156 0 0 0 0 0 0 0 165
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 49 0 0 3 5 5 0 0 0 63
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 2 63 0 0 0 0 1 0 0 0 66
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 52 11 0 0 3 0 0 0 0 0 66
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 26 38 26 0 20 26 3 0 0 0 139
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 11 14 0 0 2 3 4 0 0 0 34
พิเศษเด็ก 0 6 0 106 0 1 0 0 0 0 113
พิเศษทั่วไป 2 9 38 0 5 6 2 0 0 0 62
พิเศษนรีเวช 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษสูติกรรม 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 41
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ศัลยกรรมชาย 1 3 118 0 0 0 0 4 0 0 0 125
ศัลยกรรมชาย 2 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102
ศัลยกรรมเด็ก 0 64 0 3 0 0 0 0 0 0 67
ศัลยกรรมประสาท 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ศัลยกรรมหญิง 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 142
สูติกรรม 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 37
ห้องคลอด 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177
หู คอ จมูก 0 2 0 0 149 0 0 0 0 0 151
ออร์โธฯ ชาย 2 0 0 0 0 0 63 0 0 0 65
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85
อายุกรรมหญิง 105 0 0 0 0 0 0 1 0 0 106
อายุรกรรมชาย 1 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
อายุรกรรมชาย 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
อุบัติเหตุ 0 37 0 0 0 0 1 0 0 0 38
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 446 746 516 479 182 199 169 17 6 0 2,760
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล