จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12
I.C.U 2 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
N.I.C.U. 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 21
N.I.C.U.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NURSERY 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 205
P.I.C.U 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
R.C.U 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
เด็ก 1 0 1 0 100 0 0 0 0 0 0 101
เด็ก 2 0 0 0 76 0 1 0 0 0 0 77
ตา 1 2 0 0 1 200 0 0 0 0 204
นรีเวช 1 12 158 1 1 0 0 0 0 0 173
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 29 0 0 3 3 9 0 0 0 45
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 2 67 0 0 0 0 2 0 0 0 71
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 43
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 13 39 34 0 31 41 5 0 0 0 163
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 13 27 2 0 2 2 6 0 0 0 52
พิเศษเด็ก 0 10 2 88 0 0 1 0 0 0 101
พิเศษทั่วไป 0 13 46 0 2 1 1 0 0 0 63
พิเศษนรีเวช 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51
พิเศษสูติกรรม 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17
ศัลยกรรมชาย 1 0 100 0 0 0 0 1 0 0 0 101
ศัลยกรรมชาย 2 1 115 0 0 0 0 4 0 0 0 120
ศัลยกรรมเด็ก 0 58 0 5 0 0 0 0 0 0 63
ศัลยกรรมประสาท 0 33 0 0 0 0 1 0 0 0 34
ศัลยกรรมหญิง 0 127 1 0 0 0 0 0 0 0 128
สูติกรรม 0 7 56 0 0 0 0 0 0 0 63
ห้องคลอด 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 194
หู คอ จมูก 0 4 0 0 174 1 0 0 0 0 179
ออร์โธฯ ชาย 2 0 0 0 0 0 58 0 0 0 60
ออร์โธฯ หญิง 2 0 0 3 0 0 104 0 0 0 109
อายุกรรมหญิง 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 131
อายุรกรรมชาย 1 140 0 0 0 0 1 0 0 0 0 141
อายุรกรรมชาย 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
อุบัติเหตุ 0 31 0 0 0 0 3 0 0 0 34
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
รวม 488 716 570 503 214 250 195 23 17 0 2,976
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล