จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
I.C.U 2 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
N.I.C.U. 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
NURSERY 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 239
P.I.C.U 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
R.C.U 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ควบคุมการติดเชื้อ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
เด็ก 1 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 101
เด็ก 2 0 2 0 58 0 1 0 0 0 0 61
ตา 0 0 0 0 1 170 0 0 0 0 171
นรีเวช 0 11 160 1 1 0 0 0 0 0 173
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 40 1 0 2 11 6 0 0 0 60
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 1 46 0 0 2 0 0 0 0 0 49
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 36 5 0 0 0 1 0 0 0 0 42
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 14 42 33 1 26 35 4 0 0 0 155
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 11 26 1 0 1 3 2 0 0 0 44
พิเศษเด็ก 0 9 0 71 0 1 0 0 0 0 81
พิเศษทั่วไป 3 12 32 0 2 4 2 0 0 0 55
พิเศษนรีเวช 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
พิเศษสูติกรรม 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ศัลยกรรมชาย 1 0 112 0 0 0 0 1 0 0 0 113
ศัลยกรรมชาย 2 0 101 0 0 0 0 1 0 0 0 102
ศัลยกรรมเด็ก 0 60 0 4 0 0 0 0 0 0 64
ศัลยกรรมประสาท 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 24
ศัลยกรรมหญิง 0 142 0 0 0 0 1 0 0 0 143
สูติกรรม 0 5 47 0 0 0 0 0 0 0 52
ห้องคลอด 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 210
หู คอ จมูก 0 1 0 0 167 0 0 0 0 0 168
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 48 0 0 0 49
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 1 0 0 95 0 0 0 96
อายุกรรมหญิง 131 0 0 0 1 0 0 0 0 0 132
อายุรกรรมชาย 1 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
อายุรกรรมชาย 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
อุบัติเหตุ 0 41 0 0 0 0 4 0 0 0 45
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
รวม 461 702 559 503 203 226 165 10 5 0 2,834
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล