จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7
I.C.U 2 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42
N.I.C.U. 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
NURSERY 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 243
P.I.C.U 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 14
R.C.U 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
จิตเวช 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 14
เด็ก 1 0 3 0 71 0 0 0 0 0 0 74
เด็ก 2 0 1 0 77 0 0 0 0 0 0 78
ตา 0 0 0 0 0 179 0 0 0 0 179
นรีเวช 1 13 165 0 0 0 0 0 0 0 179
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 29 0 1 5 13 7 0 1 0 57
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 56
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 35 5 0 0 1 0 0 0 0 0 41
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 20 40 32 2 22 42 11 0 0 0 169
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 15 26 3 0 6 4 6 0 0 0 60
พิเศษเด็ก 0 11 2 76 0 0 0 0 0 0 89
พิเศษทั่วไป 3 17 37 0 2 7 4 0 0 0 70
พิเศษนรีเวช 0 0 52 0 0 0 1 0 0 0 53
พิเศษสูติกรรม 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 12
ศัลยกรรมชาย 1 0 130 0 0 3 0 0 0 0 0 133
ศัลยกรรมชาย 2 1 117 0 0 4 0 3 0 0 0 125
ศัลยกรรมเด็ก 0 58 0 2 0 0 0 0 0 0 60
ศัลยกรรมประสาท 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ศัลยกรรมหญิง 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 132
สูติกรรม 0 8 47 0 0 0 0 0 0 0 55
ห้องคลอด 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 211
หู คอ จมูก 1 1 0 0 140 0 0 0 0 0 142
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 61
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 4 0 0 97 0 0 0 101
อายุกรรมหญิง 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
อายุรกรรมชาย 1 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
อายุรกรรมชาย 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
อุบัติเหตุ 0 42 0 0 0 0 3 0 0 0 45
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
รวม 482 752 572 515 183 245 194 12 19 0 2,974
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล