จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 11
I.C.U 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
N.I.C.U. 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
NURSERY 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 280
P.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
S.R.C.U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ควบคุมการติดเชื้อ 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
จิตเวช 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 14
เด็ก 1 0 1 0 86 0 0 0 0 0 0 87
เด็ก 2 0 1 0 56 0 0 0 0 0 0 57
ตา 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166
นรีเวช 1 2 148 0 0 0 0 0 0 0 151
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 41 1 0 6 11 15 0 0 0 74
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 2 48 0 0 0 0 1 0 0 0 51
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 41 7 0 0 1 3 1 0 0 0 53
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 23 27 36 0 18 31 4 0 0 0 139
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 13 23 3 1 4 2 2 0 0 0 48
พิเศษเด็ก 0 8 3 80 0 0 0 0 0 0 91
พิเศษทั่วไป 5 10 48 0 1 0 6 0 0 0 70
พิเศษนรีเวช 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
พิเศษสูติกรรม 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ศัลยกรรมชาย 1 1 117 0 0 3 0 0 0 0 0 121
ศัลยกรรมชาย 2 1 131 0 0 0 0 1 0 0 0 133
ศัลยกรรมเด็ก 0 51 0 8 0 0 2 0 0 0 61
ศัลยกรรมประสาท 0 50 0 0 0 0 1 0 0 0 51
ศัลยกรรมหญิง 0 143 0 1 1 0 0 0 0 0 145
สูติกรรม 0 3 59 0 0 0 0 0 0 0 62
ห้องคลอด 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0 239
หู คอ จมูก 0 0 0 0 141 1 0 0 0 0 142
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 1 0 0 49 0 0 0 51
ออร์โธฯ หญิง 0 2 0 1 0 0 88 0 0 0 91
อายุกรรมหญิง 133 0 1 1 0 0 0 0 0 0 135
อายุรกรรมชาย 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
อายุรกรรมชาย 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
อุบัติเหตุ 0 56 0 0 0 0 9 0 0 0 65
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
รวม 580 742 603 544 175 214 179 12 5 0 3,054
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล