จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 13
I.C.U 2 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 34
N.I.C.U. 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
N.I.C.U.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 265
OR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P.I.C.U 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ควบคุมการติดเชื้อ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
เด็ก 1 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85
เด็ก 2 0 2 0 57 0 0 0 0 0 0 59
ตา 0 1 0 0 2 178 0 0 0 0 181
นรีเวช 1 4 179 0 0 0 0 0 0 0 184
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 28 2 0 4 12 7 0 0 0 53
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 57
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 41 7 0 0 1 0 1 0 0 0 50
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 17 33 52 1 25 42 7 0 0 0 177
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 13 14 5 0 3 2 3 0 0 0 40
พิเศษเด็ก 0 5 1 81 0 0 1 0 0 0 88
พิเศษทั่วไป 10 8 32 5 2 0 4 0 0 0 61
พิเศษนรีเวช 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52
พิเศษสูติกรรม 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ศัลยกรรมชาย 1 4 107 0 0 0 1 0 0 0 0 112
ศัลยกรรมชาย 2 1 121 0 0 0 0 2 0 0 0 124
ศัลยกรรมเด็ก 0 47 0 2 0 0 3 0 0 0 52
ศัลยกรรมประสาท 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ศัลยกรรมหญิง 1 128 0 0 0 0 1 0 0 0 130
สูติกรรม 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61
ห้องคลอด 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 249
หู คอ จมูก 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 139
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 58
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 77
อายุกรรมหญิง 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
อายุรกรรมชาย 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
อายุรกรรมชาย 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
อุบัติเหตุ 0 55 0 0 0 0 5 0 0 0 60
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 525 684 653 532 176 235 170 8 7 0 2,990
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล