จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
I.C.U 2 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27
N.I.C.U. 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
NURSERY 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 270
P.I.C.U 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
S.R.C.U 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
เด็ก 1 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72
เด็ก 2 0 1 0 75 0 0 0 0 0 0 76
ตา 0 1 0 0 0 200 0 0 0 0 201
นรีเวช 1 8 193 0 0 0 0 0 0 0 202
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 39 2 0 4 10 4 0 0 0 60
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 51
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 38 4 0 0 0 3 2 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 17 37 44 0 19 27 10 0 0 0 154
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 17 24 2 1 4 1 6 0 0 0 55
พิเศษเด็ก 0 4 0 64 0 0 0 0 0 0 68
พิเศษทั่วไป 5 7 39 0 1 3 3 0 0 0 58
พิเศษนรีเวช 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47
พิเศษสูติกรรม 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ศัลยกรรมชาย 1 3 121 0 0 0 0 0 0 0 0 124
ศัลยกรรมชาย 2 3 142 0 0 0 1 0 0 0 0 146
ศัลยกรรมเด็ก 0 59 0 2 0 1 2 0 0 0 64
ศัลยกรรมประสาท 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ศัลยกรรมหญิง 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 152
สูติกรรม 0 0 70 0 0 0 1 0 0 0 71
ห้องคลอด 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 227
หู คอ จมูก 1 0 0 0 184 0 0 0 0 0 185
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 47
ออร์โธฯ หญิง 0 1 0 1 0 0 100 0 0 0 102
อายุกรรมหญิง 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
อายุรกรรมชาย 1 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
อายุรกรรมชาย 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
อุบัติเหตุ 0 49 0 0 0 0 3 0 0 0 52
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
รวม 492 761 652 514 212 246 178 8 13 0 3,076
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล