จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
I.C.U 2 35 1 2 0 1 0 0 0 0 0 39
N.I.C.U. 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 25
NURSERY 0 0 0 276 0 0 0 0 0 0 276
OR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P.I.C.U 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 11
R.C.U 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
เด็ก 1 0 1 0 71 0 0 0 0 0 0 72
เด็ก 2 0 1 0 79 0 0 0 0 0 0 80
ตา 1 0 0 1 0 204 0 0 0 0 206
นรีเวช 0 7 180 0 0 0 0 0 0 0 187
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 26 0 0 6 8 6 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 1 58 1 1 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 47 5 0 0 0 0 1 0 0 0 53
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 10 33 52 0 19 46 11 0 0 0 171
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 16 16 2 0 2 5 6 0 0 0 47
พิเศษเด็ก 0 5 0 84 0 0 1 0 0 0 90
พิเศษทั่วไป 2 13 30 0 0 2 2 0 0 0 49
พิเศษนรีเวช 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษสูติกรรม 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 10
ศัลยกรรมชาย 1 3 111 0 0 0 0 1 0 0 0 115
ศัลยกรรมชาย 2 2 149 0 0 0 1 2 0 0 0 154
ศัลยกรรมเด็ก 0 62 0 4 0 0 0 0 0 0 66
ศัลยกรรมประสาท 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ศัลยกรรมหญิง 1 158 0 0 1 0 1 0 0 0 161
สูติกรรม 0 3 60 0 0 0 0 0 0 0 63
ห้องคลอด 0 0 253 5 0 0 0 0 0 0 258
หู คอ จมูก 1 3 0 1 137 0 0 0 0 0 142
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 55
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 99
อายุกรรมหญิง 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
อายุรกรรมชาย 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
อายุรกรรมชาย 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
อุบัติเหตุ 0 31 0 0 0 0 12 0 0 0 43
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 500 742 669 559 166 266 196 8 6 0 3,112
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล