จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2552
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
I.C.U 2 60 2 1 0 0 0 0 0 0 0 63
N.I.C.U. 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 21
N.I.C.U.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 265
P.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
เด็ก 1 0 3 1 97 0 0 0 0 0 0 101
เด็ก 2 0 1 0 87 1 0 0 0 0 0 89
ตา 1 0 0 0 1 150 0 0 0 0 152
นรีเวช 1 8 159 0 0 0 0 0 0 0 168
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 2 58 2 1 5 6 1 0 0 0 75
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 50 16 0 0 2 0 0 0 0 0 68
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 17 36 39 0 20 40 4 0 0 0 156
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 18 22 2 2 3 2 1 0 0 0 50
พิเศษเด็ก 0 0 1 56 0 1 0 0 0 0 58
พิเศษทั่วไป 2 16 53 0 5 2 0 0 0 0 78
พิเศษนรีเวช 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
พิเศษสูติกรรม 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
ศัลยกรรมชาย 1 0 99 0 0 0 0 3 0 0 0 102
ศัลยกรรมชาย 2 0 129 0 0 0 0 2 0 0 0 131
ศัลยกรรมเด็ก 0 79 0 2 0 0 0 0 0 0 81
ศัลยกรรมประสาท 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ศัลยกรรมหญิง 1 133 1 0 0 0 0 0 0 0 135
สูติกรรม 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52
ห้องคลอด 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 228
หู คอ จมูก 1 0 0 0 166 0 0 0 0 0 167
ออร์โธฯ ชาย 1 7 0 0 0 0 90 0 0 0 98
ออร์โธฯ หญิง 2 25 0 2 2 0 85 0 0 0 116
อายุกรรมหญิง 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
อายุรกรรมชาย 1 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
อายุรกรรมชาย 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
อุบัติเหตุ 0 54 0 0 0 0 3 0 0 0 57
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 535 810 620 540 205 202 189 12 6 0 3,119
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล