จำนวนเตียงผู้ป่วยจำแนกตามประเภทและหอผู้ป่วย พ.ศ.2553
จำนวนเตียง ณ วันที่ 31 มกราคม  31 มีนาคม  30 มิถุนายน  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
หอผู้ป่วย สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ สามัญ พิเศษ
I.C.U. 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
N.I.C.U.1 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
N.I.C.U.2 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Nursery 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
P.I.C.U. 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
พิเศษเด็ก - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
เด็ก 1 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
เด็ก 2 32 - 32 - 32 - 32 - 32 -
SRCU 7 - 7 - 7 - 8 - 8 -
ศัลยกรรมชาย 1 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
ศัลยกรรมชาย 2 40 - 40 - 35 - 35 - 35 -
ศัลยกรรมหญิง 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
พิเศษศัลยกรรม (ฉบ 8) - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
ศัลยกรรมประสาท 25 - 25 - 25 - 25 - 25 -
ศัลยกรรมเด็ก 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
อายุรกรรมชาย 1 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
อายุรกรรมชาย 2 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
R.C.U 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -
อายุรกรรมหญิง 40 - 40 - 40 - 40 - 40 -
พิเศษอายุรกรรม (ฉบ 10) - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษ Private 1 (ฉบ 11) - 22 - 22 - 22 - 22 - 22
ตา 24 6 24 6 24 6 24 6 29 1
หู คอ จมูก 26 6 26 6 26 6 26 6 26 6
กระดูกและข้อชาย 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8
กระดูกและข้อหญิง 30 6 30 6 30 6 30 6 30 6
สูติกรรม 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
พิเศษสูติกรรม - 16 - 16 - 16 - 16 - 16
นรีเวช 34 - 34 - 34 - 34 - 34 -
พิเศษนรีเวช - 18 - 18 - 18 - 18 - 18
อุบัติเหตุ 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2
จิตเวช 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
พิเศษทั่วไป - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
ไอโอดีน-131 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
พิเศษเฉลิมพระบารมี 7 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21
พิเศษเฉลิมพระบารมี 9 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
รวมสามัญ/พิเศษ 629 224 629 224 624 224 625 224 630 219
รวมทั้งหมด 853 853 848 849 849
หมายเหตุ ม.ค.53 หอผู้ป่วยจิตเวช ลดเตียงสามัญ 2 เตียง พิเศษ 6 เตียง       มิ.ย.53 ศัลยกรรมชาย 2 ลด 5 เตียง
                ก.ค.53 SRCU เปิดเพิ่ม 1 เตียง,  ธ.ค.53 ตา สามัญ เพิ่ม 5 เตียง พิเศษ ลด 5 เตียง