จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2553
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 119 117 1 4 241 2 0 2
กุมภาพันธ์ 122 104 1 3 230 0 1 1
มีนาคม 142 118 0 2 262 1 3 4
เมษายน 137 137 0 1 275 2 0 2
พฤษภาคม 114 128 1 1 244 2 0 2
มิถุนายน 152 144 2 0 298 1 0 1
กรกฎาคม 161 144 2 0 307 4 1 5
สิงหาคม 143 122 0 1 266 1 1 2
กันยายน 135 132 1 0 268 0 1 1
ตุลาคม 155 135 2 2 294 2 0 2
พฤศจิกายน 172 149 1 1 323 1 2 3
ธันวาคม 147 127 1 1 276 0 2 2
รวม 1,699 1,557 12 16 3,284 16 11 27
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน