จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2553
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 551 555 567 534 606 581 638 621 586 640 486 551 6,916
นอกเวลาUltrasoundสูติ 117 127 131 112 132 125 164 137 112 122 114 116 1,509
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 352 330 402 253 366 373 465 607 596 676 572 688 5,680
นอกเวลาจิตเวช 214 189 184 196 174 176 166 194 155 146 165 163 2,122
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 251 265 287 214 267 219 254 230 177 190 155 218 2,727
นอกเวลาฉุกเฉิน 438 441 422 294 404 529 626 617 464 432 296 365 5,328
นอกเวลาเด็ก 567 613 474 354 548 610 611 569 594 551 428 535 6,454
นอกเวลาตา 545 565 615 438 608 582 563 589 560 594 465 550 6,674
นอกเวลาทันตกรรม 169 173 177 152 144 170 172 109 226 216 126 166 2,000
นอกเวลาทั่วไป 339 304 367 291 371 368 377 385 445 443 325 416 4,431
นอกเวลาผิวหนัง 641 556 701 599 734 697 657 692 734 629 612 614 7,866
นอกเวลาศัลย์ 100 97 100 73 141 120 126 116 107 105 90 113 1,288
นอกเวลาศัลย-Vascular 45 45 37 15 62 41 45 39 40 50 21 40 480
นอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ 72 66 31 54 48 47 14 5 - - - - 337
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 97 74 68 75 118 106 50 126 130 123 100 92 1,159
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
นอกเวลาสถาบัน NKC 177 164 113 110 143 127 130 185 188 147 150 166 1,800
นอกเวลา-โรคตับ NKC 41 34 39 38 48 60 52 85 59 85 99 89 729
นอกเวลาหูคอจมูก 1,320 1,253 1,213 1,041 1,309 1,333 1,435 1,458 1,330 1,368 889 1,276 15,225
นอกเวลาอายุรกรรม 1,639 1,527 1,621 1,252 1,544 1,568 1,727 1,659 1,568 1,637 1,255 1,482 18,479
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 155 108 129 86 147 117 112 148 86 108 129 86 1,411
นอกเวลาอายุร-ปอด 18 34 31 9 37 44 43 32 40 49 35 59 431
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 66 106 35 72 86 55 82 89 86 84 82 77 920
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 253 258 276 157 260 198 271 244 218 237 166 240 2,778
รวม 8,167 7,884 8,020 6,419 8,297 8,246 8,780 8,936 8,501 8,634 6,760 8,102 96,746
หมายเหตุ ปิดบริการคลินิกนอกเวลาศัลย์โรคหัวใจ ตั้งแต่ 8 ส.ค.53