จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 128 138 3 0 269 0 0 0
กุมภาพันธ์ 104 102 2 0 208 0 1 1
มีนาคม 137 133 2 1 273 0 1 1
เมษายน 129 145 0 1 275 1 1 2
พฤษภาคม 146 123 1 2 272 0 1 1
มิถุนายน 131 150 3 0 284 0 1 1
กรกฎาคม 134 136 0 3 273 0 1 1
สิงหาคม 151 185 1 2 339 0 1 1
กันยายน 173 137 2 3 315 1 2 3
ตุลาคม 184 164 1 0 349 2 3 5
พฤศจิกายน 163 167 1 2 333 2 1 3
ธันวาคม 171 155 1 3 330 0 0 0
รวม 1,751 1,735 17 17 3,520 6 13 19
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน