จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 38 32 25 23 42 40 33 23 34 28 48 39 405 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 22 28 15 20 18 19 27 28 20 25 26 24 272 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  6 1 5 6 3 6 4 7 3 0 5 3 49 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 8 7 11 6 9 7 9 12 16 13 13 12 123 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสตศอนาสิกวิทยา 1 3 0 3 3 2 1 3 2 2 0 0 20 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 3 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 9 4 11 9 12 10 9 9 19 11 11 9 123   รวม
รวม 87 75 67 70 87 84 84 83 96 80 103 87 1,003  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 1.70 1.78 1.42 1.70 2.07 1.81 1.66 1.73 1.83 1.43 2.12 1.80 1.75  
ผู้ป่วยใน 3,124 2,754 3,096 2,822 2,857 3,096 2,884 3,187 3,108 3,209 3,156 3,063 36,356  
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100                          
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน    
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป        
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน  
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล