จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
I.C.U 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
NURSERY 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 260
OR 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
P.I.C.U 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
R.C.U 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
เด็ก 1 0 1 0 81 0 0 0 0 0 0 82
เด็ก 2 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
ตา 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 157
นรีเวช 0 0 134 0 0 1 0 0 0 0 135
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 42 3 0 10 35 1 0 0 0 91
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 58 9 0 0 1 1 1 0 0 0 70
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 12 47 37 0 13 51 14 0 0 0 174
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 22 2 0 1 1 2 0 0 0 38
พิเศษเด็ก 0 6 0 101 0 0 0 0 0 0 107
พิเศษทั่วไป 1 12 45 0 0 15 0 0 0 0 73
พิเศษนรีเวช 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50
พิเศษสูติกรรม 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ศัลยกรรมชาย 1 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
ศัลยกรรมชาย 2 0 114 0 0 0 0 1 0 0 0 115
ศัลยกรรมเด็ก 0 60 0 1 0 0 1 0 0 0 62
ศัลยกรรมประสาท 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ศัลยกรรมหญิง 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 149
สูติกรรม 0 0 42 1 0 0 0 0 0 0 43
ห้องคลอด 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 236
หู คอ จมูก 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160
ออร์โธฯ ชาย 0 3 0 0 0 0 81 0 0 0 84
ออร์โธฯ หญิง 0 1 0 0 0 0 85 0 0 0 86
อายุกรรมหญิง 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
อายุรกรรมชาย 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
อายุรกรรมชาย 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
อุบัติเหตุ 0 54 0 0 0 0 5 0 0 0 59
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
รวม 527 785 579 574 185 261 191 12 10 0 3,124
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล