จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
I.C.U 2 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
NURSERY 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 202
OR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
P.I.C.U 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
R.C.U 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
เด็ก 1 0 0 0 80 1 0 0 0 0 0 81
เด็ก 2 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 69
ตา 1 0 0 2 0 155 0 0 0 0 158
นรีเวช 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 128
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 53 2 0 2 28 3 0 0 0 89
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 66
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 36 16 0 0 2 1 1 0 0 0 56
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 11 38 36 0 15 55 6 0 0 0 161
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 9 25 3 0 2 5 3 0 1 0 48
พิเศษเด็ก 0 4 0 84 0 0 0 0 0 0 88
พิเศษทั่วไป 1 9 45 0 2 5 0 0 0 0 62
พิเศษนรีเวช 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษสูติกรรม 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ศัลยกรรมชาย 1 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 128
ศัลยกรรมชาย 2 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 115
ศัลยกรรมเด็ก 0 40 0 2 0 0 0 0 0 0 42
ศัลยกรรมประสาท 0 30 0 0 0 0 2 0 0 0 32
ศัลยกรรมหญิง 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 142
สูติกรรม 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
ห้องคลอด 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 183
หู คอ จมูก 0 2 0 0 142 0 0 0 0 0 144
ออร์โธฯ ชาย 0 4 0 0 0 0 60 0 0 0 64
ออร์โธฯ หญิง 0 4 0 0 0 0 83 0 0 0 87
อายุกรรมหญิง 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
อายุรกรรมชาย 1 137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 138
อายุรกรรมชาย 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
อุบัติเหตุ 0 27 0 0 0 0 4 0 0 0 31
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
รวม 436 736 510 463 166 249 162 20 12 0 2,754
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล