จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
I.C.U 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
NURSERY 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 251
OR 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6
P.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
เด็ก 1 0 1 0 91 0 0 0 0 0 0 92
เด็ก 2 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91
ตา 0 0 0 0 2 183 0 0 0 0 185
นรีเวช 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 140
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 45 3 0 1 34 2 0 0 0 86
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 24 2 0 0 0 1 1 0 0 0 28
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 18 34 52 0 16 44 16 0 0 0 180
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 17 28 6 0 0 10 3 0 0 0 64
พิเศษเด็ก 0 7 0 69 0 0 0 0 0 0 76
พิเศษทั่วไป 2 9 41 0 0 8 1 0 0 0 61
พิเศษนรีเวช 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
พิเศษสูติกรรม 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ศัลยกรรมชาย 1 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 149
ศัลยกรรมชาย 2 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 111
ศัลยกรรมเด็ก 0 69 0 2 0 0 0 0 0 0 71
ศัลยกรรมประสาท 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ศัลยกรรมหญิง 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 169
สูติกรรม 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71
ห้องคลอด 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 222
หู คอ จมูก 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 170
ออร์โธฯ ชาย 0 4 0 0 0 1 76 0 0 0 81
ออร์โธฯ หญิง 1 1 0 0 0 0 96 0 0 0 98
อายุกรรมหญิง 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
อายุรกรรมชาย 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
อายุรกรรมชาย 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
อุบัติเหตุ 0 42 0 0 0 0 2 0 0 0 44
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
รวม 454 804 601 539 189 281 199 16 13 0 3,096
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล