จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
I.C.U 2 36 3 2 0 0 0 0 0 0 0 41
N.I.C.U.(Moderate) 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 13
NURSERY 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 269
OR 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
P.I.C.U 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SRCU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
เด็ก 1 0 3 0 79 0 0 0 0 0 0 82
เด็ก 2 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 68
ตา 0 0 0 1 0 144 0 0 0 0 145
นรีเวช 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 130
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 25 5 0 5 51 1 0 0 0 87
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 42 9 0 0 1 0 2 0 0 0 54
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 10 24 53 0 30 33 8 0 0 0 158
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 11 30 3 0 3 7 2 0 0 0 56
พิเศษเด็ก 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 37
พิเศษทั่วไป 3 5 39 0 0 3 0 0 0 0 50
พิเศษนรีเวช 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 39
พิเศษสูติกรรม 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ศัลยกรรมชาย 1 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 119
ศัลยกรรมชาย 2 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114
ศัลยกรรมเด็ก 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ศัลยกรรมประสาท 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ศัลยกรรมหญิง 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150
สูติกรรม 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 58
ห้องคลอด 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 227
หู คอ จมูก 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 117
ออร์โธฯ ชาย 0 8 0 0 0 1 81 0 0 0 90
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 1 0 0 86 0 0 0 87
อายุกรรมหญิง 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
อายุรกรรมชาย 1 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
อายุรกรรมชาย 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
อุบัติเหตุ 0 44 0 0 0 0 1 0 0 0 45
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 460 711 579 471 156 239 182 17 7 0 2,822
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล