จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
I.C.U 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
NURSERY 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 255
OR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
P.I.C.U 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
R.C.U 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
เด็ก 1 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 65
เด็ก 2 0 1 0 65 0 1 0 1 0 0 68
ตา 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 156
นรีเวช 2 0 139 0 0 0 0 0 0 0 141
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 1 53 2 0 2 49 2 0 0 0 109
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 46 13 0 0 1 0 0 0 0 0 60
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 5 28 54 0 19 44 10 0 0 0 160
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 10 28 3 1 2 9 0 0 0 0 53
พิเศษเด็ก 0 5 6 60 1 0 0 0 0 0 72
พิเศษทั่วไป 0 6 36 0 0 9 0 0 0 0 51
พิเศษนรีเวช 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53
พิเศษสูติกรรม 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ศัลยกรรมชาย 1 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
ศัลยกรรมชาย 2 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ศัลยกรรมเด็ก 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ศัลยกรรมประสาท 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ศัลยกรรมหญิง 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 127
สูติกรรม 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53
ห้องคลอด 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 231
หู คอ จมูก 1 0 0 0 138 0 0 0 0 0 139
ออร์โธฯ ชาย 0 2 0 0 0 3 68 0 0 0 73
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 91
อายุกรรมหญิง 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
อายุรกรรมชาย 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
อายุรกรรมชาย 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
อุบัติเหตุ 0 48 0 0 0 0 5 0 0 0 53
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวม 458 668 612 479 163 271 176 22 8 0 2,857
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล