จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
I.C.U 2 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38
N.I.C.U.1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
N.I.C.U.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
NURSERY 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 275
OR 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
P.I.C.U 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
R.C.U 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
เด็ก 1 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
เด็ก 2 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75
ตา 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 161
นรีเวช 0 1 156 0 0 0 0 0 0 0 157
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 42 5 0 5 45 2 0 0 0 99
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 91
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 45 20 0 0 3 1 0 0 0 0 69
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 16 27 65 0 32 31 10 0 0 0 181
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 11 26 5 0 2 1 2 0 0 0 47
พิเศษเด็ก 0 7 4 78 0 0 0 0 0 0 89
พิเศษทั่วไป 0 3 51 0 0 4 1 0 0 0 59
พิเศษนรีเวช 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 59
พิเศษสูติกรรม 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ศัลยกรรมชาย 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99
ศัลยกรรมชาย 2 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 114
ศัลยกรรมเด็ก 0 46 0 3 0 0 0 0 0 0 49
ศัลยกรรมประสาท 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ศัลยกรรมหญิง 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155
สูติกรรม 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71
ห้องคลอด 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 228
หู คอ จมูก 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 153
ออร์โธฯ ชาย 1 2 0 0 0 0 93 0 0 0 96
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
อายุกรรมหญิง 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
อายุรกรรมชาย 1 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
อายุรกรรมชาย 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
อุบัติเหตุ 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
รวม 488 748 670 543 195 243 180 16 13 0 3,096
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล