จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
I.C.U 2 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 42
N.I.C.U.1 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
N.I.C.U.2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
NURSERY 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 257
OR 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 9
P.I.C.U 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
R.C.U 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
เด็ก 1 0 1 0 79 0 0 0 0 0 0 80
เด็ก 2 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 66
ตา 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 141
นรีเวช 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 127
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 48 3 0 4 33 2 0 0 0 90
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 53 16 0 0 0 0 0 0 0 0 69
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 2 35 36 0 29 39 3 0 0 0 144
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 9 31 2 0 3 4 1 0 0 0 50
พิเศษเด็ก 0 2 2 90 0 0 0 0 0 0 94
พิเศษทั่วไป 0 2 49 0 1 7 0 0 0 0 59
พิเศษนรีเวช 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
พิเศษสูติกรรม 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ศัลยกรรมชาย 1 1 93 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ศัลยกรรมชาย 2 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99
ศัลยกรรมเด็ก 0 58 0 2 0 0 0 0 0 0 60
ศัลยกรรมประสาท 0 30 0 0 0 0 1 0 0 0 31
ศัลยกรรมหญิง 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135
สูติกรรม 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 53
ห้องคลอด 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 230
หู คอ จมูก 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 117
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 84 0 0 0 85
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 1 76 0 0 0 77
อายุกรรมหญิง 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139
อายุรกรรมชาย 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
อายุรกรรมชาย 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
อุบัติเหตุ 0 58 0 0 0 0 1 0 0 0 59
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
รวม 505 714 565 524 154 225 169 20 8 0 2,884
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล