จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
I.C.U 2 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 47
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
NURSERY 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 327
OR 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 5
P.I.C.U 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
R.C.U 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
SRCU 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
เด็ก 1 0 1 0 97 1 0 0 0 0 0 99
เด็ก 2 0 3 0 70 0 1 1 0 0 0 75
ตา 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 165
นรีเวช 2 0 141 0 0 0 0 0 0 0 143
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 24 7 1 11 47 2 0 0 0 92
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 87
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 61 4 0 0 1 0 1 0 0 0 67
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 11 32 56 0 25 55 11 0 0 0 190
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 9 31 2 0 3 2 1 0 0 0 48
พิเศษเด็ก 0 5 1 75 0 0 0 0 0 0 81
พิเศษทั่วไป 0 5 55 0 2 1 0 0 0 0 63
พิเศษนรีเวช 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
พิเศษสูติกรรม 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ศัลยกรรมชาย 1 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 116
ศัลยกรรมชาย 2 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 135
ศัลยกรรมเด็ก 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55
ศัลยกรรมประสาท 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ศัลยกรรมหญิง 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 132
สูติกรรม 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 55
ห้องคลอด 0 0 278 0 0 0 0 0 0 0 278
หู คอ จมูก 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 124
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 83 0 0 0 84
ออร์โธฯ หญิง 0 1 0 0 0 0 101 0 0 0 102
อายุกรรมหญิง 113 0 1 0 0 0 0 0 0 0 114
อายุรกรรมชาย 1 150 0 0 0 0 0 1 0 0 0 151
อายุรกรรมชาย 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
อุบัติเหตุ 0 57 0 0 0 1 4 0 0 0 62
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
รวม 495 767 660 594 168 272 206 20 5 0 3,187
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล