จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนกันยายน 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
I.C.U 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
NURSERY 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300
OR 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
P.I.C.U 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
เด็ก 1 0 0 0 78 2 0 0 0 0 0 80
เด็ก 2 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72
ตา 0 0 0 0 1 173 0 0 0 0 174
นรีเวช 0 1 138 0 0 0 0 0 0 0 139
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 2 49 4 0 8 27 2 0 0 0 92
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 77 0 1 0 0 0 0 0 0 78
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 14 40 55 0 23 49 6 0 0 0 187
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 12 29 10 0 2 2 1 0 0 0 56
พิเศษเด็ก 0 4 4 63 0 1 0 0 0 0 72
พิเศษทั่วไป 0 7 46 0 3 4 0 0 0 0 60
พิเศษนรีเวช 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
พิเศษสูติกรรม 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ศัลยกรรมชาย 1 0 87 0 0 0 0 1 0 0 0 88
ศัลยกรรมชาย 2 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 131
ศัลยกรรมเด็ก 0 66 0 1 0 0 0 0 0 0 67
ศัลยกรรมประสาท 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ศัลยกรรมหญิง 0 132 0 0 0 0 2 0 0 0 134
สูติกรรม 0 1 54 0 0 0 0 0 0 0 55
ห้องคลอด 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 265
หู คอ จมูก 0 2 0 0 149 0 0 0 0 0 151
ออร์โธฯ ชาย 1 4 0 0 0 1 82 0 0 0 88
ออร์โธฯ หญิง 0 2 0 0 0 0 82 0 0 0 84
อายุกรรมหญิง 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
อายุรกรรมชาย 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
อายุรกรรมชาย 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
อุบัติเหตุ 1 62 0 0 0 0 2 0 0 0 65
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 485 785 648 538 188 257 178 23 6 0 3,108
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล