จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 20
I.C.U 2 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40
N.I.C.U.1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
N.I.C.U.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 341 0 0 0 0 0 0 341
OR 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5
P.I.C.U 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 5
R.C.U 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
เด็ก 1 0 3 0 77 0 0 1 0 0 0 81
เด็ก 2 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
ตา 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 162
นรีเวช 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 138
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 41 5 0 9 39 3 0 0 0 97
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 53 13 0 0 1 0 0 0 0 0 67
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 9 31 57 0 48 34 12 0 0 0 191
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 17 30 8 1 2 5 4 0 0 0 67
พิเศษเด็ก 0 5 8 65 0 0 0 0 0 0 78
พิเศษทั่วไป 0 10 52 0 0 2 0 0 0 0 64
พิเศษนรีเวช 0 1 42 0 0 0 0 0 0 0 43
พิเศษสูติกรรม 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ศัลยกรรมชาย 1 0 109 0 0 0 0 1 0 0 0 110
ศัลยกรรมชาย 2 0 126 0 0 0 0 1 0 0 0 127
ศัลยกรรมเด็ก 0 62 0 3 0 0 0 0 0 0 65
ศัลยกรรมประสาท 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43
ศัลยกรรมหญิง 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156
สูติกรรม 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61
ห้องคลอด 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 284
หู คอ จมูก 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 143
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 80 0 0 0 81
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 83
อายุกรรมหญิง 133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 134
อายุรกรรมชาย 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
อายุรกรรมชาย 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
อุบัติเหตุ 0 58 0 0 0 0 1 0 0 0 59
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 462 801 691 597 204 242 187 18 7 0 3,209
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล