จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
I.C.U 2 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57
N.I.C.U.1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
N.I.C.U.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NURSERY 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 314
OR 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7
P.I.C.U 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
R.C.U 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
SRCU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
เด็ก 1 0 1 0 58 0 0 1 0 0 0 60
เด็ก 2 0 0 0 63 0 2 0 0 0 0 65
ตา 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166
นรีเวช 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 173
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 31 6 0 3 29 6 0 0 0 75
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 54 7 0 0 0 0 1 0 0 0 62
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 17 37 47 0 27 42 13 0 0 0 183
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 15 36 3 0 2 5 2 0 0 0 63
พิเศษเด็ก 0 5 1 72 0 1 0 0 0 0 79
พิเศษทั่วไป 0 5 60 0 2 0 1 0 0 0 68
พิเศษนรีเวช 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42
พิเศษสูติกรรม 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ศัลยกรรมชาย 1 0 122 0 0 0 0 1 0 0 0 123
ศัลยกรรมชาย 2 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 139
ศัลยกรรมเด็ก 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 61
ศัลยกรรมประสาท 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
ศัลยกรรมหญิง 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 164
สูติกรรม 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 68
ห้องคลอด 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 263
หู คอ จมูก 0 5 1 0 146 0 0 0 0 0 152
ออร์โธฯ ชาย 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84
ออร์โธฯ หญิง 0 1 0 0 0 0 89 0 0 0 90
อายุกรรมหญิง 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
อายุรกรรมชาย 1 110 0 0 0 0 0 1 0 0 0 111
อายุรกรรมชาย 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
อุบัติเหตุ 0 39 0 0 0 0 4 0 0 0 43
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
รวม 491 783 695 533 180 245 203 20 6 0 3,156
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล