จำนวนผู้ป่วยใน (Admit) จำแนกตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2554
หอผู้ป่วย/ภาควิชา med surg obs ped ent eye orth psy rad other total
I.C.U 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
I.C.U 2 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50
N.I.C.U.(Moderate) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
NURSERY 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 315
OR 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
P.I.C.U 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
R.C.U 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
เด็ก 1 0 4 0 80 0 1 0 0 0 0 85
เด็ก 2 0 2 0 75 0 0 0 0 0 0 77
ตา 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 144
นรีเวช 0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 166
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 31 5 0 5 36 10 0 0 0 87
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 83
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 53 19 0 0 1 2 1 0 0 0 76
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 20 40 40 0 21 32 9 0 0 0 162
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 9 36 1 0 1 6 1 0 0 0 54
พิเศษเด็ก 0 3 1 57 0 0 0 0 0 0 61
พิเศษทั่วไป 0 7 50 0 3 3 1 0 0 0 64
พิเศษนรีเวช 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
พิเศษสูติกรรม 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ศัลยกรรมชาย 1 0 106 0 0 0 0 1 0 0 0 107
ศัลยกรรมชาย 2 0 129 0 0 1 0 1 0 0 0 131
ศัลยกรรมเด็ก 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ศัลยกรรมประสาท 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
ศัลยกรรมหญิง 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 136
สูติกรรม 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 64
ห้องคลอด 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 250
หู คอ จมูก 0 0 2 0 122 0 0 0 0 0 124
ออร์โธฯ ชาย 0 1 0 0 0 0 73 0 0 0 74
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 83
อายุกรรมหญิง 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
อายุรกรรมชาย 1 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
อายุรกรรมชาย 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
อุบัติเหตุ 0 52 0 0 0 0 7 0 0 0 59
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
รวม 505 767 653 546 154 224 187 21 7 0 3,064
หมายเหตุ เป็นหอผู้ป่วยแรกที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล