จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2554
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 458 520 522 533 581 533 513 524 537 592 494 533 6,340
นอกเวลาUltrasoundสูติ 119 99 137 125 128 121 129 104 118 122 93 98 1,393
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 716 705 766 740 640 648 753 774 903 1,026 1,013 978 9,662
นอกเวลาจิตเวช 214 208 153 201 196 166 203 156 177 136 122 162 2,094
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 258 237 347 229 270 223 265 251 230 276 248 246 3,080
นอกเวลาฉุกเฉิน 375 362 357 300 373 372 - - - - - - 2,139
นอกเวลาเด็ก 565 491 414 225 232 256 247 269 211 317 271 248 3,746
นอกเวลาตา 544 540 569 563 584 513 548 626 575 562 562 532 6,718
นอกเวลาทันตกรรม 164 171 168 176 151 198 166 155 123 151 130 114 1,867
นอกเวลาทั่วไป 338 331 369 351 397 403 411 350 374 491 427 490 4,732
นอกเวลาผิวหนัง 728 646 825 730 495 739 679 640 701 591 739 608 8,121
นอกเวลา-ผิวหนังBoTox                     1 0 1
นอกเวลาฝังเข็ม         58 92 76 103 113 60 49 48 599
นอกเวลาศัลย์ 118 128 86 123 148 175 130 152 68 150 189 68 1,535
นอกเวลาศัลย-Vascular 50 53 25 35 29 43 60 19 50 36 41 46 487
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 134 146 133 93 138 119 166 138 126 161 125 96 1,575
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 0 0 0 0 9 0 0 16 21 52 72 58 228
นอกเวลาสถาบัน NKC 180 199 224 148 155 222 176 198 149 182 198 149 2,180
นอกเวลา-โรคตับ NKC 85 68 87 61 104 79 78 104 92 93 108 115 1,074
นอกเวลาหูคอจมูก 1,371 1,260 1,344 1,247 1,339 1,370 1,466 1,431 1,353 1,568 1,321 1,339 16,409
นอกเวลาอายุรกรรม 1,605 1,463 1,365 1,420 1,608 1,597 1,757 1,663 1,735 1,986 1,862 2,006 20,067
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 111 106 142 71 143 121 127 166 135 148 185 154 1,609
นอกเวลาอายุร-ปอด 48 75 61 34 33 57 36 42 42 54 49 51 582
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 100 85 108 86 60 97 91 89 127 30 109 109 1,091
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 262 245 264 187 300 203 256 263 289 138 196 156 2,759
รวม 8,543 8,138 8,466 7,678 8,171 8,347 8,333 8,233 8,249 8,922 8,604 8,404 100,088
หมายเหตุ นอกเวลาฝังเข็มเริ่มให้บริการเดือนพฤษภาคม 54    
                นอกเวลาฉุกเฉิน งดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 54    
                นอกเวลา-ผิวหนังBoTox เริ่มให้บริการเดือนพฤศจิกายน 54