จำนวนผู้ป่วยถึงแก่กรรมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555  
                             
ภาควิชา/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม อัตราตายของภาควิชา หน้า41
อายุรศาสตร์ 24 24 27 25 32 27 37 22 33 29 30 33 343 #DIV/0! อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์ 23 17 21 17 29 25 21 26 23 17 22 21 262 #DIV/0! ศัลยศาสตร์
สูติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! สูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา  4 3 5 2 4 1 3 2 4 2 3 6 39 #DIV/0! นรีเวชวิทยา 
กุมารเวชศาสตร์ 10 13 16 10 10 10 15 16 8 19 15 6 148 #DIV/0! กุมารเวชศาสตร์
โสตศอนาสิกวิทยา 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 10 #DIV/0! โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
จักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 #DIV/0! จักษุวิทยา
ออร์โธปิดิกส์ 2 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 13 #DIV/0! ออร์โธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! จิตเวชศาสตร์
อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   รังสีวิทยา
ฉุกเฉิน 12 12 12 8 3 10 9 18 6 10 4 10 114   รวม
รวม 75 70 82 65 81 73 88 86 75 79 78 80 932  
อัตราตายรวม                            
ของผู้ป่วยใน                            
โรงพยาบาล (%) 1.57 1.45 1.46 1.70 1.90 1.41 1.67 1.67 1.39 1.36 1.76 1.73 1.59  
ผู้ป่วยใน 3,192 3,039 3,214 2,829 3,204 2,913 3,407 3,183 3,311 3,463 3,293 3,068 38,116  
อัตราการตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล                   
สูตรการคำนวณำนวนผู้ป่วยในของ ร.พ.ที่เสียชีวิตใน ร.พ.ทั้งหมดในช่วงเวลา 1 เดือน คูณ 100                          
      จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดของโรงพยาบาลในช่วงเวลา 1 เดือน    
  ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทุกรายที่ ร.พ.รับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุ
      ภายหลังรับเข้าโรงพยาบาลแล้ว 48 ชั่วโมงเป็นต้นไป        
  ตัวหาร : ผู้ป่วยทุกรายที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในรอบ 1 เดือน  
      นับจำนวน ณ วันที่รับเข้าโรงพยาบาล