จำนวนผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จำแนกตามคลินิก รายเดือน พ.ศ.2555
   
คลินิก เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
นอก-ฝากครรภ์นรีเวช 502 453 509 451 544 558 559 551 554 550 534 502 6,267
นอกเวลาUltrasoundสูติ 107 105 101 90 128 109 108 131 128 145 162 128 1,442
นอกเวลา-กระดูกและข้อ 910 880 1,047 910 918 1,118 1,104 1,040 999 1,043 988 850 11,807
นอกเวลาจิตเวช 129 135 118 81 117 135 108 109 112 118 110 114 1,386
นอกเวลาฉายแสง-รังสี 314 348 340 295 194 104 103 143 157 193 285 309 2,785
นอกเวลาเด็ก 241 211 192 200 192 278 281 182 315 231 252 279 2,854
นอกเวลาตา 511 546 669 496 555 644 617 590 669 637 612 549 7,095
นอกเวลาทันตกรรม 138 160 166 140 168 171 143 152 107 146 144 108 1,743
นอกเวลาทั่วไป 420 356 370 345 393 381 362 352 353 367 377 341 4,417
นอกเวลาผิวหนัง 654 675 814 634 143 - 669 639 - - - 679 4,907
นอกเวลา-ผิวหนังBoTox 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - 0 1
นอกเวลาฝังเข็ม 81 79 93 62 137 63 112 82 63 86 117 68 1,043
นอกเวลาศัลย์ 133 175 162 78 135 155 180 185 199 139 206 171 1,918
นอกเวลา-ศัลยPlastic           16 9 6 12 26 24 8 101
นอกเวลาศัลย-Vascular 47 56 71 46 49 66 90 69 96 81 108 98 877
นอกเวลา-ศัลยลำไส้ใหญ่ 107 110 98 117 111 120 149 115 136 114 130 152 1,459
นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช                       45 45
นอกเวลาศูนย์โรคหัวใจ 50 69 75 58 113 70 79 62 52 58 54 61 801
นอกเวลาสถาบัน NKC 147 123 168 141 152 164 160 158 107 141 96 73 1,630
นอกเวลา-โรคตับ NKC 93 98 70 107 128 92 110 110 87 131 90 78 1,194
นอกเวลาหูคอจมูก 1,339 1,357 1,339 1,090 1,516 1,343 1,376 1,268 1,434 1,434 1,368 1,409 16,273
นอกเวลาอายุรกรรม 1,845 1,798 1,817 1,530 1,796 1,878 1,673 1,601 1,620 1,831 1,762 1,729 20,880
นอกเวลาอายุร-เบาหวาน 146 202 157 160 184 148 174 175 199 196 159 141 2,041
นอกเวลาอายุร-ปอด 59 43 48 48 61 46 25 49 23 51 46 36 535
นอกเวลาอายุร-โรคข้อ 90 88 103 70 119 93 102 110 94 100 83 105 1,157
นอกเวลา-อายุรโรคหัวใจ 128 172 187 130 177 169 186 152 164 142 143 170 1,920
รวม 8,191 8,239 8,714 7,279 8,030 7,921 8,479 8,032 7,680 7,960 7,850 8,203 96,578
หมายเหตุ นอกเวลา-ศัลยPlastic เริ่มให้บริการเดือนมิถุนายน 55    
                นอกเวลา-ศูนย์ถันยเวช เริ่มให้บริการเดือนธันวาคม 55