จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2556
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
มกราคม 179 155 0 1 335 0 2 2
กุมภาพันธ์ 150 154 0 0 304 2 1 3
มีนาคม 162 148 1 1 312 1 1 2
เมษายน 156 156 1 1 314 1 0 1
พฤษภาคม 162 172 0 2 336 2 1 3
มิถุนายน 158 156 2 0 316 0 1 1
กรกฎาคม 158 147 1 0 306 1 1 2
สิงหาคม 143 165 1 0 309 0 2 2
กันยายน 147 125 0 3 275 0 2 2
ตุลาคม 154 158 0 0 312 0 1 1
พฤศจิกายน 162 130 1 1 294 1 1 2
ธันวาคม 160 135 0 1 296 0 1 1
รวม 1,891 1,801 7 10 3,709 8 14 22
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน